ПУДООС инвестира 3,5 млн. лева в проекти на училища и общини в кампанията „За чиста околна среда“

МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) провеждат Националната кампания „За чиста околна среда“. В рамките на кампанията в момента протича и традиционният конкурс, който тази година е на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Допустими бенефициенти са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

Кампанията се финансира с 3,5 млн. лева от ПУДООС. За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с ДДС ) за общини и кметства и до 5000 лева (с ДДС ) за учебни заведения.

С общинските проекти се цели реновиране и създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

Общините и кметствата нямат право да кандидатстват за терени на училища и детски градини.

Целта на проектите на учебните заведения е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. Допустими са разходи за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с предмета на кампанията.

Проектните предложения трябва се изпращат до деловодството на ПУДООС в София само по пощата с обратна разписка или куриер на адрес: ПУДООС, гр. София 1000, ул. „Триадица“ № 4, ет. 2. Крайният срок за подаване на документите е 15 февруари 2019 г. – за учебни заведения, и 1 март 2019 г. – за общини и кметства.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 12.04.2019 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2019г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“. На сайта на предприятието може да се намери подробна информация за участие в конкурса.

През миналата година по кампанията „За чиста околна среда“ постъпиха общо 1919 проекта, от тях са класирани 474. С кандидатите, подали заявления по тези 474 проекта, са сключени договори за финансиране. Според условията на конкурса, приети с решение на УС на ПУДООС през ноември 2018 г., няма да се одобряват проекти, получили финансиране в кампаниите през 2017 г. и 2018 г.

Повече информация на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, както на посочените линкове:

Приложение 1

Приложение 2