Проверено е находището на червен божур в защитена местност „Тепето“

Експерти от РИОСВ-Враца  извършиха проверка на защитена местност „Тепето“ - естественото находище на червен божур (Paeonia peregrina), в землището на гр. Криводол, общ. Криводол.

При проверката са установени групи от 4-5 екземпляра във фаза на цъфтеж, разположени предимно в слънчевите участъци на територия, по периферията на храстови съобщества и единични групи дървета. Находището е в добро състояние и не са констатирани нарушения, съгласно режима на защитената територия.

 

Защитена местност „Тепето“ е обявена със Заповед № 924 от 14.10.1987 г. на КОПС (ДВ, бр. 85/1987) и прекатегоризирана със Заповед № РД-646 от 26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 60/2003), с цел запазване на естественото находище на червения божур. Находището е едно от двете обявени на територията на област Враца, където е забранено събирането на червен божур.

 

Червеният божур (Paeonia Peregrina) e многогодишно тревисто растение от рода божур, което цъфти през май и юни с ярко червени цветове. Нарича се още „красив божур“, или „див божур“. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, червения божур е включен в Приложение 4 и е поставен под специален режим на опазване и ползване, като за събирането му с лечебна цел, ежегодно се определя квота от министъра  на околната среда и водите.