Промени в Наредба за отпадъците облекчават общините и намаляват административната тежест

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 (19.12.2013) за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депонирането на отпадъци  e в сила след обнародването й  в „Държавен вестник“.

Целите, които се поставят и очакваните резултати от приемането на Наредбата, са намаляване на административната тежест и улесняването на общините при прилагането законодателството по управление на отпадъците. Основните промени в Наредбата отстраняват забелязани трудности при нейното прилагане по отношение заплащането на отчисленията и обезпеченията и при разходването на събраните суми от отчисленията. 

Отчитайки продължаващия процес на изграждане на необходимата инфраструктура за изпълнение на въведените задължения със Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове по неговото прилагане е направено преразпределение на отчисленията, които следва да се заплащат по чл. 20 от същата наредба за тон депониран отпадък за периода 2017-2019 г. Съгласно влезлите в сила изменения и допълнения /§4, т. 1, б. а/ - дължимата сума за тон депониран отпадък  за 2017 г.  от 47,00 лв. се променя на 40,00 лв.

Дава се възможност на всички общини, използващи общо регионално депо, да подават заявления в РИОСВ за отпускане на средства от отчисленията  за финансиране на допустими, съгласно изискванията на Наредбата дейности.