Природен парк - Врачански Балкан

Природен парк „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“

Цели на обявяване: Народен парк

Местоположение:

 1. Област Враца:
 • Община Враца, Населено място: гр. Враца, с. Бели извор, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек
 • Община Криводол,  Населено място: с. Главаци, с. Краводер
 • Община Мездра, Населено място: с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очин дол
 1. Област Монтана:
 • Община Вършец, Населено място: с. Горна и Долна Бела речка, с. Горно и Долно Озирво, с. Стояново
 1. Област София:
 • Община Своге, Населено място: с. Дружево, с. Миланово, с Оплетня

Площ: 30129.9 хектара

Документи за обявяване:
1. Заповед № РД-1449 от 21.12.1989 г. на председателя на Държавния комитет за опазване на природната среда  (ДВ, бр. 3/1990) 

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед № РД-934 от 22.07.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 73/2003)
2. Приемане на План за управление с Решение № 750 от 14.10.2011 г. (ДВ, бр. 82/2011)

Режим на дейности:

 1. В границите на природния парк се забранява паркирането на моторни превозни средства;
 2. Забранява се късането на цветя;
 3. Забранява се ловуването извън определените с устройствения проект райони.

Природен парк “Врачански Балкан” е обявен за защитена територия в края на 1989 г., а от месец март 1997 г. е обявен за защитен обект с международно значение.

Територията на парка обхваща Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. Със своята площ Природен парк “Врачански Балкан” се нарежда на второ място по големина сред природните паркове на България. Географското местоположение, карстовият характер и ниската степен на урбанизация на територията определят наличието на уникално биологично и ландшафтно разнообразие. В границите на Природен парк “Врачански Балкан” се намират едни от най-интересните пещери и пропасти – над 500.

Флора

На територията на Природен парк “Врачански Балкан” са установени 78 дървесни и храстови и 36 тревисти асоциации и групировки. Растителността се е обособила в два вертикални пояса – дъбов и буков. В парка се опазват популации на 6 български ендемита и 44 балкански ендемити – хилядолистен воден морач (Oenanthe millefolia Janka), велчево плюскавиче (Silene velchevii), ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii), мощна власатка (Festuca valida), келереров центрантус (Centhranthus kellereri). Включени в Червената книга на България са 56 вида, като с категория “рядък” са 48 вида, а с категория “застрашен от изчезване” – 8 вида.

Фауна

На територията на Прилоден парк “Врачански Балкан” досега са установени 166 вида птици, 27 вида от които са включени в Червената книга на България, а 150 вида са от европейско природозащитно значение.

Тук гнездят 120 вида,  а през парка минава един от европейските миграционни пътища на птиците – VIA ARISTOTELIS.

Срещат се 3 биомно ограничени вида – пъстрогушата завирушка (Prunella collaris) и жълтоклюната гарга (Pyrrhocorax graculus) - характерни за алпийската зона и планинския кеклик (Alectoris graeca) - за средиземноморската зона.

Защитената територия има голямо значение за опазване на пещерната фауна. Тук  до момента са установени 112 вида пещерни организми, голяма част от които са локални ендемити.

На територията на парка се намират част от най-забележителните прилепни пещери, в които са установени 19 вида прилепи от общо 29 в България. Пещерите са от първостепенно значение за съществуването на прилепите в страната, защото сред тях са едни от най-важните “родилни домове”, места за концентрация и зимуване на хиляди екземпляри.

Голямото флористично, фаунистично и хабитатно разнообразие определят високото консервационно значение на Природен парк “Врачански Балкан” в национален и европейски мащаб. Паркът притежава богато културно-историческо наследство – древни крепости, църкви и манастири. Територията предлага отлични условия за туризъм – селски, екологичен, планински, културен и др.

Паркова инфраструктура

Това са: Информационен център на парка – град Враца; Посетителски център “Прилепа” – пещера Леденика; Интерпретационни центрове: “Ритлите” – село Лютиброд и “Горски дом” – местността Горски дом.

И маршрутите: Врачанска Екопътека, Горска пътека на приказките. Образователни и познавателни маршрути “В света на екологията” и “Карст и биологично разнообразие”, познавателен маршрут “Ботев път”, познавателен маршрут „м. Клено – Рашов дол”.