Downloads

Искане за издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (съгласно Приложение № 8 към чл.13, ал.1 от Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г. ,изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г. обн. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022г.)
размер: 39 KB
Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно Приложение № 5 към чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г. изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г. изм. Обн. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022г.)
размер: 59 KB
Писмо от община/район/кметство за резултатите от осигурения обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС (съгласно Приложение № 7 към чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г.)
размер: 48 KB
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС (съгласно Приложение № 2 към чл.6, от Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г.)
размер: 17 KB
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (съгласно Приложение № 6 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г.)
размер: 36 KB
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) (съгласно Приложение № 4 към чл.8а, ал.1 от Наредбата за ЕО, обн. ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г.)
размер: 79 KB
Искане за издаване на Становище по екологична оценка (ЕО) (съгласно Приложение № 5 към чл.23, ал.1 от Наредбата за ЕО, обн. ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г.)
размер: 38 KB
Уведомление за изготвяне на план/програма (съгласно Приложение № 3 към чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/, обн. ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г.)
размер: 37 KB
Табличен вид на План за изпълнение на мерки за предотвратяване или намаляване на значителните вредни въздействия за осигуряване на съответствие с нормативната уредба по околна среда в ДОВОС (съгласно Приложение № 2а към чл.14, ал.1, т.5 от Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г.)
размер: 28 KB
Образец на обява за среща за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС (съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.1, т.2 от Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 12.04.2019г.)
размер: 28 KB