Премахнати са всички незаконно складирани излезли от употреба тонер касети във Враца

Дейностите по окончателното премахване на незаконно складираните тонер касети във Враца, приключиха на 18.07.2023 г.

Отпадъците са транспортирани и предадени за третиране на лицензирана фирма, която притежава регламентирана площадка и необходимите документи по Закона за управление на отпадъците.

Площадката на ул. „Складова“ в гр. Враца, на която бяха складирани тонер касетите, е почистена.

След като фирмата, собственик на отпадъка, не изпълни отправена към тях покана за доброволно изпълнение за премахване на тонер касетите, от РИОСВ - Враца беше проведена обществена поръчка с предмет: „Товарене, транспортиране и третиране на негодни за употреба тонер касети , находящи се на ул. „Складова“ № 14, гр. Враца.“

Финансирането за изпълнение на дейностите по договора е осигурено от Министерството на околната среда и водите. Контролът върху дейностите по товарене, транспортиране и предаване за третиране на отпадъците е осъществен от РИОСВ - Враца.

Разходите по извършеното принудително премахване ще бъдат събрани от собственика на отпадъка по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс.