Downloads

Образец № 4 Съгласно към чл. 79, ал. 1 от ЗУО за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране
размер: 79 KB
Образец № 3 Съгласно към чл. 79, ал. 1 от ЗУО за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
размер: 95 KB
Образец № 2 Съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране
размер: 64 KB
Образец № 1 Съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране
размер: 72 KB
Образец № 3 Съгласно към чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение
размер: 213 KB
Образец № 1 Съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
размер: 152 KB
Основно охарактеризиране -чрез изпитване -Приложение № 3 по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
размер: 18 KB
Основно охарактеризиране Приложение № 1 по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
размер: 18 KB
Работен лист за класификация на отпадъците-Приложение № 5 по чл. 7, ал. 1, т.1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците
размер: 79 KB
Работен лист за класификация на отпадъците- въз основа на изпитване - Приложение № 6 по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците
размер: 98 KB
Уведомление по Приложение № 7 за прекратяване действието на работен лист за класификация на отпадъци съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците
размер: 36 KB
Образец № 5 Съгласно към чл. 80, ал. 1 от ЗУО за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/съ
размер: 36 KB
Образец № 2 Съгласно чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение
размер: 35 KB