НОВО! Въвеждат се нови изисквания за отчетност на флуорсъдържащите парникови газове

         Операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, ползвателите, преработвателните и дистрибуторите на флуорсъдържащите парникови газове, e необходимо да попълнят нов образец таблици за годишния отчет за 2016 г. Изискването е във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

Отчетът трябва да се  предостави в РИОСВ-Враца не по-късно от 15 февруари 2017 г. и се отнася за миналата година. Той е необходим за националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016 г.

Формите-образци за докладване по отношение флуорсъдържащите газове са публикувани на страницата на РИОСВ–Враца, като отчетността по Приложение №5 е за дистрибуторите, по Приложение № 7 е за ползвателите, а по Приложение № 9 за операторите на оборудване и апаратура.

           За непредставен годишен отчет в указания срок, глобите са от 500 до 2000 лв и имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух.