НОВО: изменение и допълнения на Наредба № 2 от 23 юло 2014 г. за класификация на отпадъците

С държавен вестник бр. 86 от 6 октомври 2020 г. е влязло в сила изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Съществено изменение е извършено в разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2/2014 г.  касаещо класификацията на отпадъци от подгрупа 18 01. Съгласно измененията, Директорът на РИОСВ изпраща документите по чл. 7, ал. 1, т. 1-3 за становище до регионалната здравна инспекцията (РЗИ) на чиято територията се образува отпадъка.

За издаване на становище от РЗИ за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01, лицето извършващо класификация е необходимо да заплати държавна такса, в размер определен в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето по сметката на съответното РЗИ.

Таксата за издаване на становище за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 за територията на област Враца се заплаща по Банковата сметка на РЗИ – гр. Враца

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, гр. Враца

ИН по ЗДДС: ИНДЕНТ. НОМЕР 176031444

В I C  КОД НА БАНКАТА Е  :  UBBS BGSF

            IBAN:  BG05 UBBS 8002 3110 7403 10