НОВО!- изм. и доп. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ДВ бр.31 от 12.04.2019 г.

НОВО!- изм. и доп. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.ДВ бр.25 от 18.03.2003 г.посл. изм. и доп.  ДВ бр. 31 от 12.04.2019 г.