Нови изисквания по отношение на търговската дейност с вида Розов златовръх

В периода 14-25 ноември 2022г. се проведе 19-та Конференция на страните по CITES. По предложение на ЕС видът Розов златовръх (Rhodiola rosea) е включен в Приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

В тази връзка фирмите, извършващи търговска дейност с лечебни растения на територията на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, при осъществяване на внос или износ на продукция от този вид извън територията на ЕС, е необходимо да кандидатстват в МОСВ за издаване на разрешителни за внос или износ преди извършване на трансфера. Изискването влиза в сила от 23.02.2023г.

Още информация и необходими документи са налични на сайта на МОСВ:

 https://www.moew.government.bg/bg/priroda/obrazci-na-zayavleniya-i-uvedomleniya/cites/zayavleniya/