НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

          Във връзка с получено от МОСВ писмо с Изх. № 15-00-27 от 23.11.2017 г. и посочените в него разпоредби задължителното ползване на Национална информационна система „Отпадъци“ /НИСО/ се отлага с една година - до 01.01.2019 г.

          От проведеното експериментално тестване на НИСО са установени трудности при използването ù от страна на заинтересованите лица.  За констатираните пропуски в така изградената НИСО са необходими промени в нормативната уредба, както и надграждане капацитета на същата. Министерство на околната среда и водите съвместно с Изпълнителна агенция по околната среда работи по проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите с отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).

          С подготвяните изменения се дава възможност задължените лица да водят отчетност, да предоставят информация и да подават заявления и документи за дейности с отпадъци по установения до момента ред на хартиен носител, като паралелно е налице възможност за доброволно ползване на електронната информационна система.

          Съгласно действащата към момента нормативна уредба Годишните отчети за дейностите с отпадъци следва да се изпращат на хартиен носител на адрес: Изпълнителна агенция по околна среда, 1618,  гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136в  до 10 март 2018 г.

          Обръщаме внимание, че реда за подаване на Заявления за извършване на дейности с отпадъци, Работни листове за класификация на отпадъци и Отчетни книги за заверяване от РИОСВ – Враца е по установения до момeнта ред до въвеждането на НИСО.

публикувано: 05.12.2017г.