Защитена местност „КОЗЛОДУЙ“

Цели на обявяване:
Опазване на ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

Местоположение:

Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: гр. Козлодуй

Площ: 10 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № 913 от 08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 41/1972) 

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед № РД-639 от 26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 60/2003 г.) 

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.
2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време.
3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.

Защитена местност „Козлодуй“ е част от мемориалния комплекс „Ботев път“. На мястото където е слязла Ботевата чета сега е изградено пристанище и лиман за НМП кораба „Радецки“ 1.

“Ботев парк” се намира на брега на р. Дунав, на запад от гр. Козлодуй, непосредствено след регулационните граници на населеното място. Представлява лесопарк от 163 дка. Ежегодно се провеждат Ботевите тържества от 27-ми май до 2-ри юни и похода на Ботевите поклонници.

Лесопарка е най-любимо място за краткотраен и среднотраен отдих за цялото население от региона. През почивните дни се посещава за пикник, разходка, риболов, наблюдение на птици и контакт с природата, също и за фото-сафари.

На брега над пристанището се извисява монументален паметник  на Христо Ботев и четата му.