Извозиха трихлоретилена, съхраняван на територията на бившия торов завод „Химко“ АД

Трихлоретиленът, класифициран като опасен отпадък и съхраняван на територията на бившия торов завод „Химко“ АД, е извозен. Това стана в изпълнение на предписание, дадено от РИОСВ-Враца

Залежалите химикали са натоварени, транспортирани и предадени на лицензирана фирма, притежаваща необходимите документи по Закона за управление на отпадъците.