Изпълняват се дейностите по обезвреждане на опасните химикали от площадката на „Химко“

На 26.07.2022 г. експерти от РИОСВ - Враца извършиха проверка на „Камибо“ ЕООД, във връзка с проследяване и контрол на дейностите по обезвреждане на наличния серовъглерод на площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“, гр. Враца.

Констатирано е, че неутрализацията на серовъглерода се извършва по химичен метод, чрез натриева основа до получаване на краен продукт натриев карбонат, като се очаква процесът по неутрализация да приключи около 10.08.2022 г.

Предвид това, че дейностите не бяха извършени в определения от РИОСВ - Враца срок – 03.06.2022 г., на фирмата е наложена имуществена санкция в размер на 20 хил. лв.