Експерти от РИОСВ-Враца спасиха екземпляри от защитени видове

На 04.11.2022г. в инспекцията е постъпил сигнал относно намерен екземпляр от вида Блед бързолет, в безпомощно състояние, в гр. Враца. На предходния ден в РИОСВ-Враца е постъпил още един сигнал за открит Ням лебед с травма на врата в с. Горни Вадин. Двата вида са защитени съгласно чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие.

По време на извършените проверки експерти на инспекцията установиха, че е необходимо оказване на ветеринарномедицинска помощ на екземплярите, във връзка с което е осъществен контакт със специалисти към Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора. Екип на „Зелени Балкани – Стара Загора“ предприе незабавни действия по приемане и съдействие за транспортиране на двата екземпляра до спасителния център с оглед установяване на тяхното състояние и лечение.

За защитените видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране. Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, което без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.