Експерти от РИОСВ-Враца конфискуваха папагал от защитен вид

Експерти от РИОСВ-Враца извършиха извънредна проверка на обект за развъждане на папагали от видове, включени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Установено е притежаването и отглеждането на екземпляр от вида Африкански сив папагал – Жако (P.erithacus), който не е регистриран и е с неизяснен произход и начин на придобиване.  Папагалът е включен в приложение А на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие на регистрация подлежат всички екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и B от Регламент 338/97, който прилага Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в ЕС. Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната регионална инспекция по околната среда и водите по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

От страна на инспекцията са предприети необходимите административнонаказателни мерки, папагалът е конфискуван и отнет в полза на държавата на 11 септември 2020 г. и е настанен в „Зоологическа градина – София“, определена със Заповед на министъра на околната среда и водите като спасителен център.

Съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие след влизане в сила на наказателното постановление, министърът на околната среда и водите разпорежда окончателното настаняване на живи екземпляри в спасителен център в страната или в други държави членки на CITES, предоставянето им на зоологическа градина и други.