Биологично разнообразие и защитени територии


Downloads

Декларация по чл. 12, ал. 2 от ЗЗТ, за приобретателя при извършване на разпоредителна сделка с поземлен имот, попадащ в защитена територия - Приложение 2 към Заповед №РД-406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите
размер: 161 KB
Декларация по чл. 12, ад. 1 от ЗЗТ за прехвърлителя при извършване на разпоредителна сделка с поземлен имот, попадащ в землище, в което има защитена територия - Приложение 1 към Заповед №РД-406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите
размер: 166 KB
Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 5/19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки (ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г., изм. ДВ бр. 66 от 10.08.2018)
размер: 48 KB
Заявление за издаване на регистрационна карта за регистрация на група екземпляри (на основания чл. 92, ал. 1 във връзка с чл. 91, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие)
размер: 56 KB
Заявление за издаване на регистрационна карта за регистрация на единични екземпляри (на основания чл. 92, ал. 1 във връзка с чл. 91, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие)
размер: 55 KB
Заявление за регистрация на екземпляри по чл. 22а, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за защита на животните (Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., посл. изм и доп.)
размер: 29 KB
Служебна бележка при смяна на маркировка - микрочип за ветеринарни клиники (съгласно Приложение № 4 към чл. 11, ал. 2 от НАРЕДБА № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях)
размер: 27 KB
Уведомление за извършено маркиране на екземпляри (съгласно Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3 към НАРЕДБА № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях)
размер: 30 KB
Заявление за предоставяне на уникални номера за маркиране на птици (съгласно Приложение №2 към чл.4, ал.1 от НАРЕДБА № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях)
размер: 27 KB
Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад за билки (съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба №5/19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, изд. от МЗ и МОСВ (обн. ДВ бр. 85/28.09.2004 г.)
размер: 48 KB
Уведомление за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството (съгласно Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5/19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки (ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г., изм. ДВ бр. 66 от 10.08.2018)
размер: 41 KB
Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки (риложение № 4 към Наредба № 5/19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, изд. от МЗ и МОСВ (обн. ДВ бр. 85/28.09.2004 г.)
размер: 55 KB
Заявление за участие в разпределението на билки, получавани от естествени находища, под специален режим на опазване и ползване (Във връзка със Заповед № РД-88/2001 г. на МОСВ (ДВ, бр. 18/2001г
размер: 35 KB
Уведомление за разкриване на пунктове за изкупуване на охлюви (на основание т.3.2 на Заповед №РД-361/09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.38/2004 г.)
размер: 32 KB