Административни услуги

Административните услуги, които РИОСВ - Враца предоставя, могат да бъдат заявени:

  • лично в център за административно обслужване при РИОСВ;
  • чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга);
  • чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ);
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
  • на електронната поща на инспекцията.

 

Задължително условие за заявяване на услугите по електронен път е да бъдат подписани с електронен подпис (КЕП).

Получаване на административния акт

Издаденият индивидуален административен акт може да бъде получен по един от следните начини:

  • Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на получателя, платими при получаването на документа за вътрешни пощенски пратки, и съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като вътрешна куриерска пратка, като международна препоръчана пощенска пратка;
  • Лично от център за административно обслужване при РИОСВ;
  • Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
  • По електронен път на посочена електронна поща.

 

Услуги и срокове

Административни услуги, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух и предотвратяване на замърсяването

309 Оценяване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания  

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

526 Издаване на решение за освобождаване от задължението за спазване на допустими норми за неорганизирани емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и определяне на нови норми за неорганизирани емисии на летливи органични съединения   

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите 

724 Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки

1616 Издаване на решение за освобождаване от задължението за спазване на допустими норми за емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и определяне на норми за общи емисии на летливи органични съединения

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

2245 Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии

2523 Издаване на удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители.

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация.

3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации

3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна.

3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности

2522 Издаване на решение по чл. 106, ал.4 от ЗООС за потвърждаване/отказ от потвърждаване на плътнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенициал

Административни услуги, свързани с управление на отпадъците    

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци / през НИСО/

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

 

Административни услуги, свързани с процедурите по ОВОС и ЕО    

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

 

Административни услуги, свързани с биологично разнообразие, защитени територии и зони     

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения 

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

2244 Издаване на Регистрационни карти

2797 Регистрация на диви животни

3207 Регистриране на пункт или склад за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството

3210 Регистриране на пункт за изкупуване на охлюви

3211 Регистриране на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки