1-ви май 2023г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви.

Лицата, които изкупуват охлюви с търговски цели могат да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за охлюви в срок до 1-ви май 2023г., а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. 

Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia) са определени със Заповед № РД-361 от 9 април 2004г. на министъра на околната среда и водите.

Съгласно горната заповед организираните пунктове трябва да бъдат оборудвани с хладно помещение за съхранение, подходящ амбалаж (чували тип гаци) и транспорт на живите охлюви, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Отговорниците на пунктовете са длъжни да върнат незабавно в природата маломерните охлюви, предадени при тях.

При установяване на нарушения физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.