1-ви май 2021г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви

Физически и юридически лица могат да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за изкупуване на охлюви в срок до 1-ви май 2021г., а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. 

Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia) са определени със Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите.

Съгласно тази заповед регистрираните пунктове трябва да бъдат оборудвани с хладно помещение за съхранение, подходящ амбалаж (чували тип гаци) и транспорт на живите охлюви, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Отговорниците на пунктовете са длъжни да върнат незабавно в природата маломерните охлюви, предадени при тях.

След изтичане на срока, в който се приемат уведомленията за организирането на пунктове за охлюви, лицата, извършили нарушение или неотговарящи на посочените условия, подлежат на санкции съгласно чл. 124 от Закона за биологично разнообразие. При установяване на нарушения санкциите за физически лица е глоба  в размер от 100 до 1000 лв., а за юридическите – от 200 до 5000 лв.