01 АПРИЛ - 31 ОКТОМВРИ 2022 Г. ПОЖАРООПАСЕН ПЕРИОД

Със заповед на министъра на околната среда и водите, периодът от 1 април до 31 октомври 2022 г. е определен за пожароопасен сезон. Особено внимание ще се обърне на  предотвратяването на палежи в защитените територии - изключителна държавна собственост.

От страна на инспекцията е разработен годишен оперативен план за противопожарна дейност за територията на резерват „Врачански карст“, като за борбата с огъня в границата на резервата се поддържа противопожарно депо, оборудвано със средства и материали за противопожарна защита /тупалки, лопати, пожарогасители, пръскачки и др./.

РИОСВ - Враца ще предприеме мерки за засилване на превантивния контрол върху посетителите и дейността на собствениците и ползвателите на обекти в защитените територии. Ще бъде прилагана и административно-наказателната отговорност на физическите и юридическите лица причинили пожари.

При паленето на стърнища и други растителни остатъци, което е абсолютно забранено, изгарят всички органични съставки в повърхностния слой на почвата. Унищожават се микро и макроорганизми, които подпомагат почвообразуващия процес и са полезни за почвеното плодородие. Създават се условия за изгаряне на лесозащитни пояси, отделни дървета и храсти, а понякога и на цели горски масиви. В пожарите загиват и много птици и животни.

РИОСВ – Враца призовава всички граждани да поддържат постоянна бдителност и готовност, с цел недопускане на запалвания и пожари в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия.