01 АПРИЛ - 31 ОКТОМВРИ 2021 Г. ПОЖАРООПАСЕН ПЕРИОД

Периодът 1 април - 31 октомври 2021 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, със заповед на министъра на околната среда и водите, с цел вземането на мерки за недопускане възникване на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитените територии.

От страна на инспекцията е разработен годишен оперативен план за противопожарна дейност за територията на резерват „Врачански карст“, като за борбата с огъня в границата на резервата се поддържа противопожарно депо, оборудвано със средства и материали за противопожарна защита /тупалки, лопати, пожарогасители, пръскачки и др./.

РИОСВ – Враца призовава всички граждани да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на запалвания и пожари в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия.

РИОСВ - Враца ще предприеме мерки за засилване на превантивния контрол върху посетителите и дейността на собствениците и ползвателите на обекти в защитените територии. Ще бъде прилагана и административнонаказателна отговорност на физическите и юридическите лица, причинили пожари.