ВАЖНО!!! 15 февруари 2023 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ – Враца на годишните отчети за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) за 2022 година

 

ВАЖНО! ФРГ И ОРВ – Годишни отчети – срок 15.02.2023г.

ВАЖНО!!! В срок до 15 февруари 2023г.- операторите, ползвателите и дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и озоноразрушаващи вещества (ОРВ) е  необходимо да  представят Годишни отчети в РИОСВ- Враца.  Отчетите се изготвят  по съответните Приложения по НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември 2022г., като използваните  количествата се представят закръглени до третия знак след десетичната запетая. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 5.

Приложение № 5

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 6.

Приложение № 6

Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове и и озоноразрушаващи вещества изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 7.

Приложение № 7

Преработвателите изготвят годишен отчет за количествата флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, преработени през отчетната година, съгласно формата по приложение № 8.

Приложение № 8

Оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, електрическа комутационна апаратура,  двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства в хладилни камиони и ремаркета изготвят годишният отчет по приложение № 9 (допълнено - ДВ, бр. 99 от 2020 г., в сила от 01.01.2023 г.)

Приложение № 9

 

ДРУГИ ФОРМУЛЯРИ:

Досие на оборудване, което се проверява за течове - приложение №3

Приложение №3

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР изготвя информация за стационарното противопожарно оборудване, съдържащо 5 тона СО2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове, на територията на Република България съгласно формата по приложение № 11. Информацията се изготвя за по-малката стойност в килограми от 5 тона СО2 еквивалент или 3 килограма на съдържащите се в оборудването флуорсъдържащи парникови газове.

Приложение № 11

 

НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове