ВАЖНО! ФПГ И ОРВ - Годишни отчети - срок 15.02.2022 г.

ВАЖНО!!! В срок до 15 февруари 2022г.- операторите, ползвателите и дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и озоноразрушаващи вещества (ОРВ) е  необходимо да  представят Годишни отчети в РИОСВ- Враца.  Отчетите се изготвят  по съответните Приложения и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември 2021г., като използваните  количествата се представят закръглени до третия знак след десетичната запетая.