Издадени Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на кравеферма за 52 бр. дойни крави”, в ПИ № 046004, местност „Ойнамски дол”, землище с. Нефела, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: Христо Маринов Василев.    /20.02.2019г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на склад за промишлени стоки», в поземлен имот с идентификатор 12259.648.79, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: „Еко маника”.    /07.02.2019г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2019г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“ поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.89.1,  22023.89.2, 22023.89.47, 22023.89.49, 22023.89.51, 22023.89.53, 22023.91.94, 22023.91.96, 22023.91.664,  в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, възложител: Община Роман, гр. Роман, обл. Враца.                                                                                                        

                                                                                                                     /31.01.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир “Мътница 1“, представляващ имот с идентификатор 15014.123.385, в м.„Балкана“, в землището на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Чех Агро-Холд” ООД, гр.Враца.

  /29.01.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик „Лиляче“ чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“, в землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор.

  /14.01.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 55070.6.9, м. „Дърводелци“,  в землището на с.Паволче, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: П. И. Г., гр. Враца.

  /09.01.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-34-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Животновъден обект за отглеждане на коне», в поземлен имот с идентификатор 54047.1.232 (ПИ № 001232), м. «Ковачева падина», землище с. Оселна, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Николай Сандов Илиев и Ивайло Сандов Илиев.   /19.12.2018г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-33-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Развъждане и отглеждане на риба в съществуващ язовир в с. Търнава», в ПИ № 000622, землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Димитър Въльовски» ЕООД.     /13.12.2018г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-32-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Животновъден обект за отглеждане на 30 бр. коне», в поземлен имот с идентификатор 32281.2.128 (ПИ № 002128), м. «Преслъп», землище с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Николай Пешов Христов.   /13.12.2018г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-31-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Автокъща, сервиз и битова сграда”, в поземлен имот с идент. 12259.674.110, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. Х. И., с. Зверино.

  /13.12.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-30-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Мобилна мандра“ в ПИ №081038, м. „Туланеца“ на с.Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Северозапад-2016“ ООД.

                                                                      (публикувано на 28.11.2018г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-29-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг, автокъща и автосервиз”, в поземлен имот с идент. 12259.674.119, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: З.Т.М. и Д.В.М., гр. Враца.

  /08.10.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-28-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. „Бистрец“, гр. Враца, общ. Враца“, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София.   /17.09.2018г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-27-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на ПИ №014006, м. „Шумако“, в землището на с. Паволче, общ. Враца за „Автомобилен парк, гараж и открит паркинг“, с възложител: “Автоморга КАВП” ООД, гр.Враца.    /27.08.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“, в земл. с.Чирен, общ. Враца, обл. Враца с възложител „Енте 2017“ ЕООД    /13.08.2018г/

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Склад за съхранение на отпадни нефтопродукти», в УПИ I, пл.сн.№ 1499”а”, кв.50 „в”, Източна промишлена зона, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: «АСК-БУЛ» ЕООД.   /10.08.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“, в земл. с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца с възложител „Енте 2017“ ЕООД  (09.08.2018г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение ,,Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури)“ с възложител „Икарст “ ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на паркинг за леки коли и тирове», в ПИ № № 011036, 001209, 011037, 001207, 001203, в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «С. Т. Слънчев рай» ЕООД.   /06.08.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти, в имот с № 12259.1008.50, ж.к. „Хранително вкусова зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца с възложител „Гепард Ауто“ ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за регион Враца“ в поземлен имот с идентификатор 12259.788.1, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: община Враца.    /03.08.2018г./

 • Съобщение за Решение № ВР-19-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца („ВиК” ООД, гр. Враца)», землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, гр. Враца, общ. Враца, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).   /31.07.2018г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Развъждане на риба в язовир в с. Тлачене“, разположен в имот №000079, земл. с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “Габриела 2017” ЕООД, с. Галиче.  /23.07.2018г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Третиране на производствени утайки», в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, Източна промишлена зона, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: «Чистота Балкани» ЕООД.   /10.07.2018г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на второ захранване на гр. Оряхово от съществуващата въздушна линия (ВЛ) 220 кV „Дунав” до подстанция (п/ст) „Оряхово” 110/20 кV по ново трасе с дължина 2885 метра минаващо през землището на гр. Оряхово», землище гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: «Електроенергиен системен оператор» ЕАД.   /05.07.2018г./ 

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Създаване на биологично трайно насаждение от черен бъз, изграждане на лека ограда и закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството”, в имот №125176, земл. с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Инвест Глобал Трейд“ ЕООД, гр. Банкя.  /15.06.2018г./

 • Съобщение за издадено  Решение № ВР-14-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Създаване на ново ябълково насаждение“ в имоти с №№ 010218, 010064, 010069, 010092, 010065, 010066, 010090, 010068, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали - варовици в площ „Требежа”, в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца”, с възложител: “Булстоун” ЕООД, гр. Враца.  /31.05.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1013.105, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Евросервиз 0105” ЕООД, гр. Враца.  /16.05.2018г./

 • Съобщение за Решение № ВР-11-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка», в поземлен имот с идентификатор 07702.311.51, местност „Агиното бранище”, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Трейс Ангъс Фарм» ЕООД.   /09.05.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг и обслужващи сгради“, в ПИ 12259.19.269 м. „Елхата“, земл. гр. Враца с възложител М.Д.П.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Водовземане от повърхностен водоизточник р.Искър за напояване на земеделски култури“ в  масив 117, в землището на с. Старо село,  общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Тошел Агро” ООД, гр. София, обл. София град.     /02.05.2018г./    

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Водовземане от повърхностен водоизточник р.Искър за напояване на земеделски култури“ в  масив 072, в землището на с. Царевец,  общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Тошел Агро” ООД, гр. София, обл. София град.     /02.05.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти“ в УПИ III-3, кв.7, представляващо имот 75 по кадастралния план на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, с възложител: ЕТ „Красимира  Павлова”.

 • Съобщение за Решение № ВР-6-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на Мини мандра”, в ПИ № 037124, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „СИМИ-02” ЕООД.    /11.04.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на автопарк и обществено обслужване към него“, в поземлен имот с идентификатор 12259.119.41, м. „Орешака“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Н. Т. Н., гр.Враца.  /01.03.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Тръбен кладенец“, в поземлен имот №282019, м.„Ливадето“, земл. с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: “Тоев Кампо” ЕООД, с.Софрониево. /27.02.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на промишлена сграда в УПИ VI-376 /ПИ с идент. По КККР 12259.1027.376/, кв. 13, (ул. „Васил Кънчов“ №120) по плана на „Източна промишлена зона – част II“, гр. Враца, общ. Враца”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за издадено Решение № 1 /2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца, за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ВР-26-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Добив на блокове от варовик, тип ,,Врачански камък”, от находище ,,Парапански камък”, с възложител „Лодекс Л“ ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за химични вещества” в м. „Говедарника“, земл. с. Лиляче, общ. Враца, с възложител „Никас” ООД

 • Съобщение за Решение № ВР-1-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: “Търговия с черни и цветни метали и разкомплектоване на моторни превозни средства /МПС/”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Чистота Балкани” ЕООД.    /09.01.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Добив на блокове от варовик, тип ,,Врачански камък”, от находище ,,Парапански камък”, с възложител „Лодекс Л“ ЕООД

  публикувано на 13.12.2017г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Сушилня за билки и дестилерия за етерични масла“, в имот №101017, земл. с. Фурен, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Апис Агро 98“ ООД, гр. Враца. /24.11.2017г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на течни перилни и почистващи препарати“, в имот №179004, земл. с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „СНИ-Комерс-1-Христо Петров“, гр. София. /17.11.2017г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – блокове от варовик в находище „Голия връх – уч. Запад”, в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Алекс – Ко – Александър Койчев”, гр. София, обл. София град

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение: ”Мобилен цех за преработка на прясно мляко в сирене и кашкавал в имот № 076009, земл. с. Косталево, общ. Враца”, с възложител: „Спект” ЕООД, гр. Враца

 • Съобщение за Решение № ВР-21-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер, дини и малини- с обща площ 1258,91 дка, с вода от река Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации», в землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Зърнохран” ЕООД.    /09.10.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение: „Предприятие за производство и преработка на растителни ектракти, етерични и студено пресовани масла”, находящо се в УПИ III-1027, кв. 71 по плана за регулация на гр. Роман, обл. Враца, с възложител: „Бългериан Херб” ООД

 • Съобщение за Решение № ВР-19-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки към храни», в УПИ V-1027, кв. 71, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Биохерба Р” ООД.    /06.10.2017г./

 • Съобщение за  Решение № ВР-18-ПР/2017г.  за инвестиционно предложение: «Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/», в част от поземлен имот с идентификатор 12259.1011.75, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БИСИ ЛИЧО” ЕООД.    /29.09.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на стопанска постройка в ПИ 021539, м. „Смильовец“, с. Типченица, общ. Мездра”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Крайпътен обслужващ център“, в ПИ №060001 и ПИ №060002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Евро парк и релакс“ ЕООД, с.Краводер. /23.08.2017г./
 • Съобщение за Решение № ВР-15-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на тир-паркинг, офис, магазин, санитарни възли и душове», в ПИ №№ 176005, 176004, 176009, 176002, местност „Могилите”, землище с.Краводер, общ.Криводол, обл. Враца, с възложител: „Северозапад” ЕООД.   /16.08.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец и поставянето на мобилна клетка за автомивка на територията на обект Бензиностанция „КРУИЗ“, в УПИ I, кв. 175, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “САКСА” ООД, гр.Долна баня.                                         /02.08.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.915.39, местност „Дърводелци“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Метал-Димитров 59” ЕООД, гр.Враца.  /21.06.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ТИР-паркинг, с изграждане на търговско-обслужваща сграда и жилищна сграда“, в имот №071002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: С. К. И. с. Добруша.  /23.05.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица – 120 дка, с води от р. Искър, посредством моторна помпа в землището на с. Струпец, общ. Роман”, с възложител: ЗП М. Й.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс-сайдер” в имот № 039038, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Изграждане на ферма за отглеждане на животни”, в ПИ № 109011, в м-ст „Драшански път”, землището на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „БГ Ферма” ЕООД, с. Иваняне, общ. Столична, обл. София – град.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово“, с възложител Община Оряхово

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разработване по открит начин на находище на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца“, с възложител: “ЙОТОВ СТОУН” ЕООД, гр. Мездра.  /27.03.2017г./
 • Съобщение за Решение № ВР-6-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: “Създаване на овощна градина от сини сливи и изграждане на хидромелиоративно съоръжение- система за капково напояване”, в ПИ №№ 081039, 081008, 081006, 081005, 049004, в землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Любчо Чомаковски”.   /06.03.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение: Електропроизводство посредством деривационна МВЕЦ „Поповица” на р. Искър в землищата на с. Царевец и с. Старо село, общ. Мездра и с. Синьо бърдо, общ. Роман, с възложител „Турбоген” ООД

 • Съобщение за Решение № ВР-4-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване», в УПИ III - 608, 609, 610, 611, кв.2, с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Краун-95” ЕООД.   /09.02.2017г./

 • Съобщение за Решение № ВР-3-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река Габърска, чрез мотопомпа», в масиви 54, 55 и 56, землище на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП В. А. В.   /02.02.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение : „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Козлодуй”, в УПИ V, кв. 259 гр. Козлодуй, с възложител: Община Козлодуй

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на п.и.12259.727.2, м. „Гладно поле” в землището на гр. Враца и обособяване на УПИ за изграждане на жилищен комплекс”, с възложител: „О.М.С.РИЪЛ ЕСТЕЙД СОФИЯ” ЕООД,

 • Съобщение за Решение № ВР-35-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия /джибри/», в имот № 12259.912.47, местност «Дърводелци», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Ф. Н. Н.   /30.12.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-34-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Създаване на сливови и лешникови насаждения със система за капково напояване и изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска продукция – ново строителство” в ПИ №000062, земл. с. Търнава, общ. Бяла Слатина, с възложител: „Давекс брейн” ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-33-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Създаване на бионасаждение от малини и изграждане на система за капково напояване на площ от 50,970 дка“, в имоти №№ 000241, 065016 и 065015, м. „Ливадето“, землище с.Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: ЗП В. П.И., с. Софрониево.  
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-32-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Създаване на ябълково насаждение с площ от 57,53 дка, закупуване на земеделска техника и оборудване, и изграждане на система за капково напояване и автоматизация” в имот № 039032, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-31-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение : „Изграждане на ТИР-паркинг и необходимата инфраструктура към него – тоалетни и бани” в ПИ с идентификатор 12259.683.13, м. „Брадичков лъг”, гр. Враца, с възложител: „Ивми Трейд” ЕООД

 • Съобщение за Решение № ВР-30-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: «Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на 30 крави-майки, месно направление», в ПИ № 400011, местност «Под село», землище на с.Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: «МИТ- СЕКЮРИТИ-85» ЕООД.    /09.12.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-29-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „ИРМА”, в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „КОНСТРУКТИНГ” ООД, гр. София, обл. София град.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-28-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Рибовъдство в язовир „Енева“, с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца“, в ПИ № 000256, м.”Енева”, земл. с.Тишевица, общ. Враца, обл.Враца, с възложител: “Агро – Кръстеви” ООД, гр. Враца

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-27-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на път – продължение на съществуваща улица” с о.т.64а – 110 по регулационния план на с. Горни Вадин, общ. Оряхово, с възложител Община Оряхово

 • Съобщение за Решение № ВР-26-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Преустройство и разширяване на предприятие за производство на трайни сладкарски изделия”, в УПИ VІІІ-526, кв.51, с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: “Хели 2001” ЕООД.    /18.10.2016г./

 • Съобщение за Решение № ВР-25-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на пристройка и вътрешно преустройство на съществуваща сграда за отглеждане на животни във ферма за месодайни крави”, в ПИ № 391007, землище с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Винарска изба Оряхово” ООД    /29.09.2016г./

 • Съобщение за Решение № ВР-24-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти”, в ПИ с идентификатор 12259.674.112, м. „Занкиното”, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИСО 09” ЕООД.    /29.09.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Горна Бешовица“, имот №000260, землище с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Ники-1-Николай Тошев” ЕООД, с. Брусен.    /30.08.2016г./
 • Съобщение за Решение № ВР-22-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Север”, с обща площ от 24,73 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД.    /19.08.2016г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в УПИ XXXVI-258 (ПИ с идент. по КККР 37798.504.520), кв. 211, (ул. "Хан Тервел" №5), по плана на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй“, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /18.08.2016г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на 400 овце“, в имот №037024, местност „Солишова падина“, землище с.Косталево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: ЗП А. С. Г., гр.Враца.  /17.08.2016г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-19-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Добив на варовик-строителни материали от находище „Касибо”, в м-ст „Солишова падина”, в землището на с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Кралтрейс” ООД, гр. Враца, обл. Враца
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Кравеферма за 20 броя млекодайни крави и приплодите им“, с възложител: М. П. М., гр.София.  /18.07.2016г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2016г. за „Създаване на бионасаждение от малини и изграждане на система за капково напояване на площ от 30,863 дка” в имот № 000189 в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: В. И., с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение ,,Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Дунав от км 697,400 до км 694,00“, с възложител ,,Мост Медиа“ ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Създаване на овощна градина от облагороден орех ”, в ПИ № 008059 и ПИ №008051, в землището на с. Горна Бешовица и ПИ № 000293, ПИ № 015014, ПИ № 015013 и ПИ №015004 , землището на с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕООД „Орех – Атанас Рисков”, с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Нова въздушна кабелна линия 20 kV, ново метално табло – трансформатор /МТТ/ 1x100kVA/20/0.4/0.231kVA и външно ел.захранване на приемник на ел. енергия в УПИ XVIII-3428, 3429, 3536, 3537, (ул. "Латинка" №29) кв. 200, по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, обл. Враца, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /20.05.2016г./
 • Съобщение за Решение № ВР-13-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Създаване на 78,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 276003, 530001, 530002, 530005, 530006, 531004, 554001, 554002, 554006, 555001, 555002, 555003, 555004, 555006, 556001, 556002, 556003, 556004, 556005, 556006, 556007, 556008, 553007, 530004, 555005, 556009, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител:  “Голдън Фрут” ООД.    /19.05.2016г./

 • Съобщение за Решение № ВР-12-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Създаване на 12,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 531001, 531002, 531003, 531005, 531006, 553001, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител:  ЗП “Я.Н. Н.”.    /19.05.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на втори цех за производство на млечни продукти към млекопреработвателно предприятие” в имот № 501.80, за който е образуван УПИ XVI в кв.51 с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител „Топила Груп” ЕАД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Изграждане на  разширение на кошара (овцеферма) и сеновал за отглеждане на 300 броя овце”, в поземлен имот № 033019, местност „Голия връх”, землището на с. Крапец, общ. Мездра,обл. Враца, с възложител: В. И. Г., с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Предприятие за добив и преработка на червено месо и изграждане на съоръжение за опушване на месни продукти”, с възложител „Златен изгрев БГ” ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Цех за преработка на етерично-маслени култури и силозно складово стопанство”, с възложител „Глобъл Агро Север” ЕООД

 • Съобщение за Решение № ВР-7-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Юг”, с обща площ от 24,4 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД.    /02.03.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тир паркинг, хотел, ресторант и бензиностанция“, в ПИ с идентификатор 12259.145.1, м. „Кременското“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Екофрут" ООД, гр.Враца.
 • Съобщение за Решение № ВР-5-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Промишлено риборазвъждане на сладководни видове- риби и раци, аквакултури и дейности свързани с язовир “Върбешница”, в язовир “Върбешница”- имот с № 000168, в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Цецко изкушението” ООД   /03.02.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки”, с възложител Ц. А.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен, строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа“, в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД, гр.София.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Създаване на малко изкуствено езеро (водна площ)”, в имоти №081029 и №081036, земл. на с.Търнава, общ.Бяла Слатина, обл.Враца, с възложител: Любчо Николов Чомаковски, с.Търнава

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Изграждане на комплекс за здравеопазване – спешна помощ“, в УПИ I – 694,695, кв. 36 по плана на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: Областна администрация – Враца


Downloads

Обява за Решение № ВР-25-ПР/2015г. от 02.10.2015г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-25-ПР/2015г. на 02.10.2015г.
размер: 786 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-24-ПР/2015г. от 02.10.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24-ПР/2015г. от 02.10.2015г.
размер: 623 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-23-ПР/2015г. от 18.09.2015г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-23-ПР/2015г. от 18.09.2015г.
размер: 717 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2015г. от 17.09.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2015г. от 17.09.2015г.
размер: 446 KB
Обява за Решение №ВР-21-ПР/2015 г. от 14.09.2015 г.
размер: 78 KB
Решение №ВР-21-ПР/2015 г. от 14.09.2015 г.
размер: 68 KB
Обява за Решение №ВР-20-ПР/2015 г. от 26.08.2015 г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-20-ПР/2015 г. от 26.08.2015 г.
размер: 863 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2015г. от 13.08.2015г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2015г. от 13.08.2015г.
размер: 568 KB
Обява за Решение № ВР-17-ПР/2015г. на 11.08.2015г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-17-ПР/2015г.на 11.08.2015г.
размер: 858 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2015г. от 11.08.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2015г. от 11.08.2015г.
размер: 567 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-16-ПР/2015 г. от 21.07.2015 г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-16-ПР/2015 г. от 21.07.2015 г.
размер: 85 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-15-ПР/2015 г. от 21.07.2015 г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-15-ПР/2015 г. от 21.07.2015 г.
размер: 83 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2015г. от 16.07.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2015г. от 16.07.2015г.
размер: 588 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2015г. от 07.07.2015г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2015г. от 07.07.2015г.
размер: 683 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2015 от 22.06.2015г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2015 от 22.06.2015г.
размер: 490 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2015г. от 19.06.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2015г. от 19.06.2015г.
размер: 629 KB
Обява за Решение № ВР-10-ПР/2015г. от 03.06.2015г.
размер: 83 KB
Решение № ВР-10-ПР/2015г. от 03.06.2015г.
размер: 1042 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2015г. от 02.06.2015г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2015г. от 02.06.2015г.
размер: 727 KB
Обява за Решение № ВР-8-ПР/2015г. от 25.05.2015г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-8-ПР/2015г. от 25.05.2015г.
размер: 1180 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2015г. от 19.05.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2015г. от 19.05.2015г.
размер: 353 KB
Обява за Решение № ВР-6-ПР/2015г. от 28.04.2015г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-6-ПР/2015г. от 28.04.2015г.
размер: 983 KB
Обява за Решение № ВР-5-ПР/2015г. от 27.04.2015г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-5-ПР/2015г. от 27.04.2015г.
размер: 1180 KB
Oбява за РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2015г. от 23.04.2015г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2015г. от 23.04.2015г.
размер: 1535 KB
Обява за Решение № ВР-3-ПР/2015г. от 15.04.2015г
размер: 93 KB
Решение № ВР-3-ПР/2015 г. от 15.04.2015 г.
размер: 1180 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-2-ПР/2015г. от 30.03.2015г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-2-ПР/2015г. от 30.03.2015г.
размер: 1531 KB
Обява за Решение №ВР-01-ПР/2015г. от 22.01.2015г.
размер: 81 KB
Решение №ВР-01-ПР/2015 от 22.01.2015г.
размер: 787 KB
Обява за Решение № ВР-39-ПР/2014г. от 08.12.2014г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-39-ПР/2014г. от 08.12.2014г.
размер: 1376 KB
Решение № ВР-38-ПР/2014г. от 08.12.2014г.
размер: 983 KB
Обява за Решение № ВР-38-ПР/2014г. от 08.12.2014г.
размер: 82 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2014г. от 19.11.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2014г. от 19.11.2014г.
размер: 918 KB
Обява за Решение № ВР-36-ПР/2014г. от 22.10.2014г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-36-ПР/2014г. от 22.10.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2014г. от 10.10.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2014г. от 10.10.2014г.
размер: 3387 KB
Обява за Решение № ВР-34-ПР/2014г. от 02.10.2014г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-34-ПР/2014г. от 02.10.2014г.
размер: 983 KB
Обява за Решение № ВР-33-ПР/2014г. от 15.09.2014г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-33-ПР/2014г. от 15.09.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-32-ПР/2014г. от 12.09.2014г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-32-ПР/2014г. от 12.09.2014г.
размер: 1737 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2014г. от 12.09.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2014г. от 12.09.2014г.
размер: 2292 KB
Обява за Решение № ВР-30-ПР/2014г. от 09.09.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-30-ПР/2014г. от 09.09.2014г.
размер: 984 KB
Обява за Решение № ВР-29-ПР/2014г. от 01.09.2014г.
размер: 83 KB
Решение № ВР-29-ПР/2014г. от 01.09.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2014г. от 01.09.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2014г. от 01.09.2014г.
размер: 2353 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2014г. от 26.08.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2014г. от 26.08.2014г.
размер: 2744 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2014г. от 26.08.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2014г. от 26.08.2014г.
размер: 2676 KB
Обява за Решение № ВР-25-ПР/2014г. от 22.08.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-25-ПР/2014г. от 22.08.2014г.
размер: 1179 KB
Обява за Решение № ВР-24-ПР/2014г. от 22.08.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-24-ПР/2014г. от 22.08.2014г.
размер: 983 KB
Решение № ВР-23-ПР/2014г. от 07.08.2014г.
размер: 983 KB
Обява за решение № ВР-23-ПР/2014г. от 07.08.2014г.
размер: 82 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2014г. от 15.07.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2014г. от 15.07.2014г.
размер: 2729 KB
Обява за Решение № ВР-21-ПР/2014г. на 07.07.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-21-ПР/2014г. на 07.07.2014г.
размер: 4104 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2014г. от 17.06.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2014г. от 17.06.2014г.
размер: 4228 KB
Обява за Решение № ВР-18-ПР/2014г. от 12.06.2014г.
размер: 82 KB
Решение № ВР-18-ПР/2014г. от 12.06.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2014г. от 05.06.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2014г. от 05.06.2014г.
размер: 3672 KB
Обява за Решение № ВР-16-ПР/2014 от 31.05.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-16-ПР/2014 от 31.05.2014г.
размер: 2475 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-15-ПР/2014г. от 23.04.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-15-ПР/2014г. от 23.04.2014г.
размер: 2810 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2014г. от 22.04.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2014г. от 22.04.2014г.
размер: 2660 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2014г. от 27.03.2014г.
размер: 82 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2014г. от 27.03.2014г.
размер: 1180 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2014г. от 19.03.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2014г. от 19.03.2014г.
размер: 787 KB
Обява за Решение № ВР-11-ПР/2014г. от 14.03.2014г.
размер: 82 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2014г. от 14.03.2014г.
размер: 786 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-10-ПР/2014г. от 27.02.2014г.
размер: 82 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-ПР/2014г. от 27.02.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2014г. от 12.02.2014г.
размер: 83 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2014г. от 12.02.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-8-ПР/2014г. от 11.02.2014г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-8-ПР/2014г. от 11.02.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2014г. от 11.02.2014г.
размер: 82 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2014г. от 11.02.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2014г. от 30.01.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2014г. от 30.01.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-5-ПР/2014г. от 28.01.2014г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-5-ПР/2014г. от 28.01.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2014г. от 22.01.2014г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2014г. от 22.01.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-3-ПР/2014г. от 21.01.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-3-ПР/2014г. от 21.01.2014г.
размер: 1569 KB
Обява за Решение № ВР-2-ПР/2014г. от 16.01.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-2-ПР/2014г. от 16.01.2014г.
размер: 983 KB
Обява за Решение № ВР-1-ПР/2014г. от 08.01.2014г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-1-ПР/2014г. от 08.01.2014г.
размер: 1636 KB
Обява за Решение № ВР-51-ПР/2013г. от 30.12.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-51-ПР/2013г. от 30.12.2013г.
размер: 66 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-50-ПР/2013г. от 06.12.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-50-ПР/2013г. от 06.12.2013г.
размер: 79 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-49-ПР/2013г. от 29.11.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-49-ПР/2013г. от 29.11.2013г.
размер: 104 KB
Обява за Решение №ВР-48-ПР/2013г. от 19.11.2013г.
размер: 79 KB
Решение №ВР-48-ПР/2013г. от 19.11.2013г.
размер: 64 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-47-ПР/2013г. от 15.11.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-47-ПР/2013г. от 15.11.2013г.
размер: 133 KB
Обява за Решение № ВР-46-ПР/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-.46-ПР/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 2095 KB
Обява за Решение № ВР-45-ПР/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-45-ПР/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 1621 KB
Обява за Решение № ВР-44-ПР/2013г. от 10.10.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-44-ПР/2013г. от 10.10.2013г.
размер: 1440 KB
Обява за Решение № ВР-43-ПР/2013г. от 30.09.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-43-ПР/2013г. от 30.09.2013г.
размер: 1173 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-42-ПР/2013г. от 26.09.2013г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-42-ПР/2013г. от 26.09.2013г.
размер: 3217 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-41-ПР/2013г. от 19.09.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-41-ПР/2013г. от 19.09.2013г.
размер: 2535 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-40-ПР/2013г. от 17.09.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-40-ПР/2013г. от 17.09.2013г.
размер: 3012 KB
Обява за Решение № ВР-39-ПР/2013г. от 11.09.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-39-ПР/2013г. от 11.09.2013г.
размер: 1356 KB
Обява за Решение № ВР-38-ПР/2013г. от 10.09.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-38-ПР/2013г. от 10.09.2013г.
размер: 1313 KB
Обява за Решение № ВР-37-ПР/2013г. от 23.08.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2013г. от 23.08.2013г.
размер: 1186 KB
Обява за Решение № ВР-36-ПР/2013 от 23.08.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-36-ПР/2013 от 23.08.2013
размер: 1155 KB
Обява за Решение № ВР-35-ПР/2013г. от 14.08.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2013г. от 14.08.2013г.
размер: 644 KB
Обява за Решение № ВР-34-ПР/2013г. от 13.08.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-34-ПР/2013г. от 13.08.2013г.
размер: 578 KB
Обява за Решение №ВР-33-ПР/2013г. от 12.08.2013г.
размер: 68 KB
Решение №ВР-33-ПР/2013г. от 12.08.2013г.
размер: 599 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-32-ПР/2013г. от 31.07.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-32-ПР/2013г. от 31.07.2013г.
размер: 4808 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2013 от 31.07.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2013 от 31.07.2013
размер: 2649 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-30-ПР/2013 от 29.07.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-30-ПР/2013 от 29.07.2013
размер: 2882 KB
Обява за Решение № ВР-29-ПР/2013г. от 09.07.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-29-ПР/2013г. от 09.07.2013г.
размер: 571 KB
Обява за Решение № ВР-28-ПР/2013 от 05.07.2013 г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2013 от 05.07.2013 г.
размер: 734 KB
Обява за Решение № ВР-27-ПР/2013г. от 01.07.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2013г. от 01.07.2013г.
размер: 558 KB
Обява за Решение № ВР-26-ПР/2013г. от 26.06.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2013г. от 26.06.2013г.
размер: 761 KB
Обява за Решение № ВР-24-ПР/2013г. от 06.06.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24-ПР/2013г. от 06.06.2013г.
размер: 607 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2013г. от 14.06.2013г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2013г. от 14.06.2013г.
размер: 578 KB
Обява за Решение № ВР-23-ПР/2013 от 15.05.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-23-ПР/2013 от 15.05.2013г.
размер: 600 KB
Обява за Решение №ВР-22-ПР/2013г. от 13.05.2013г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-22-ПР/2013г. от 13.05.2013г.
размер: 590 KB
Обява за Решение №ВР-21-ПР/2013г. от 13.05.2013г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-21-ПР/2013г. от 13.05.2013г.
размер: 602 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-20- ПР/2013 от 13.05.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-20- ПР/2013 от 13.05.2013г.
размер: 640 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2012 от 30.04.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2013 от 30.04.2013 .
размер: 855 KB
Обява за Решение № ВР-18-ПР/2013г. от 26.04.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2013г. от 26.04.2013г.
размер: 623 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2013 от 24.04.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2013 от 24.04.2013
размер: 6113 KB
Обява за Решение №ВР-16-ПР/2013г. от 10.04.2013г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-16-ПР/2013г. от 10.04.2013г.
размер: 780 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-15-ПР/2013г. от 26.03.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-15-ПР/2013г. от 26.03.2013г.
размер: 2490 KB
Обява за Решение № ВР-14-ПР/2013г. от 19.03.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2013г. от 19.03.2013г.
размер: 765 KB
Обява за Решение № ВР-13- ПР/2013 от 18.03.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13- ПР/2013 от 18.03.2013г.
размер: 607 KB
Обява за Решение № ВР-12-ПР/2013г. от 14.03.2013г.
размер: 105 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2013г. от 14.03.2013г.
размер: 796 KB
Обява за Решение № ВР-11-ПР/2013 от 08.03.2013 г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2013 от 08.03.2013 г.
размер: 729 KB
Обява за Решение № ВР-10-ПР/2013г. от 08.03.2013г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-ПР/2013г. от 08.03.2013г.
размер: 810 KB
Обява за Решение № ВР-9-ПР/2013 от 08.03.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2013 от 08.03.2013
размер: 523 KB
Обява за Решение № ВР-8-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-8-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 955 KB
Обява за Решение № ВР-7-ПР/2013 от 01.03.2013
размер: 75 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2013 от 01.03.2013
размер: 682 KB
Обява за Решение № ВР-6-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 700 KB
Обява за Решение № ВР-5-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-5-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 648 KB
Обява за Решение № ВР-4-ПР/2013г. от 18.02.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2013г. от 18.02.2013г.
размер: 862 KB
Обява за Решение № ВР-03-ПР/2013 от 01.02.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-03-ПР/2013 от 01.02.2013г.
размер: 101 KB
Обява за Решение №ВР-43-ПР/2012 от 14.12.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-43-ПР/2012 от 14.12.2012г.
размер: 2751 KB
Обява за Решение № ВР-42-ПР/2012г. от 14.12.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-42-ПР/2012г. от 14.12.2012г.
размер: 280 KB
Обява за Решение № ВР-41-ПР/2012г. от 13.12.2012г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-41-ПР/2012г. от 13.12.2012г.
размер: 301 KB
Обява за Решение № ВР-40-ПР/2012г. от 30.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-40-ПР/2012г. от 30.11.2012г.
размер: 693 KB
Обява за Решение № ВР-39-ПР/2012г. от 29.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-39-ПР/2012г. от 29.11.2012г.
размер: 739 KB
Обява за Решение № ВР-38-ПР/2012г. от 27.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-38-ПР/2012г. от 27.11.2012г.
размер: 683 KB
Обява за Решение № ВР-36-ПР/2012г. от 26.11.2012г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-36-ПР/2012г. от 26.11.2012г.
размер: 757 KB
Обява за Решение № ВР-37-ПР/2012г. от 27.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2012г. от 27.11.2012г.
размер: 710 KB
Обява за Решение № ВР-35-ПР/2012 от 16.11.2012 г.
размер: 107 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2012 от 16.11.2012 г.
размер: 553 KB
Обява за Решение № ВР-34-ПР/2012 от 14.11.2012 г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-34-ПР/2012 от 14.11.2012 г.
размер: 499 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-33-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-33-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 561 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-32-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-32-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 590 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-31-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-31-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 597 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-30-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-30-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 622 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-29-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-29-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 578 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-28- ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28- ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 632 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 718 KB
Обява за Решение № ВР-26-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 695 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2012г. от 07.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2012г. от 07.11.2012г.
размер: 942 KB
Обява за Решение № ВР-24-ПР/2012 от 15.10.2012 .
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24-ПР/2012 от 15.10.2012 .
размер: 614 KB
Обява за Решение № ВР-23-ПР/2012 от 12.10.2012 .
размер: 105 KB
Решение № ВР-23-ПР/2012 от 12.10.2012 .
размер: 556 KB
Обява за Решение № ВР-22-ПР/2012г. от 18.09.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2012г. от 18.09.2012г.
размер: 630 KB
Обява за Решение № ВР-21-ПР/2012 от 16.08.2012
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-21-ПР/2012 от 16.08.2012
размер: 690 KB
Обява за Решение № ВР-20-ПР/2012 от 16.08.2012
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-20-ПР/2012 от 16.08.2012
размер: 1756 KB
Съобщение за Решение № ВР-19-ПР/2012 г. от 19.07.2012 г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2012 г. от 19.07.2012 г.
размер: 541 KB
Обява за Решение № ВР-18-ПР/2012г. от 12.07.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2012г. от 12.07.2012г.
размер: 813 KB
Обява за Решение № ВР-17-ПР/2012г. от 12.07.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2012г. от 12.07.2012г.
размер: 841 KB
Обява за Решение № ВР-16-ПР/2012 от 14.06.2012г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-16-ПР/2012 от 14.06.2012г.
размер: 1039 KB
Обява за Решение № ВР-15-ПР/2012 от 14.06.2012г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-15-ПР/2012 от 14.06.2012г.
размер: 3715 KB
Обява за Решение №ВР-14-ПР/2012 от 17.05.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-14-ПР/2012 от 17.05.2012г.
размер: 3675 KB
Обява за Решение № ВР-13-ПР/2012 от 17.05.2012 г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2012 от 17.05.2012 г.
размер: 340 KB
Обява за Решение № ВР-12-ПР/2012г. от 08.05.2012г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-12-ПР/2012г. от 08.05.2012г.
размер: 3887 KB
Обява за Решение № ВР-11-ПР/2012г. от 07.05.2012г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-11-ПР/2012г. от 07.05.2012г.
размер: 277 KB
Обява за Решение № ВР-10-ПР/2012г. от 25.04.2012г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-10-ПР/2012г. от 25.04.2012г.
размер: 372 KB
Обява за Решение № ВР-09-ПР/2012 от 12.04.2012
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-09-ПР/2012 от 12.04.2012
размер: 263 KB
Обява за Решение № ВР-8-ПР/2012г. от 11.04.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-8-ПР/2012г. от 11.04.2012г.
размер: 331 KB
Обява за Решение № ВР-7-ПР/2012 от 30.03.2012г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-7-ПР/2012 от 30.03.2012г.
размер: 461 KB
Обява за Решение № ВР-6-ПР/2012г. от 23.03.2012г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-6-ПР/2012г. от 23.03.2012г
размер: 287 KB
Обява за Решение № ВР-В-1-П/2012г. от 15.03.2012г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-В-1-П/2012г. от 15.03.2012г.
размер: 180 KB
Обява за Решение № ВР-05-ПР/2012 от 24.02.2012 г.
размер: 80 KB
Решение № ВР-05-ПР/2012 от 24.02.2012 г.
размер: 372 KB
Обява за Решение № ВР-04-ПР/2012г. от 17.02.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-04-ПР/2012г. от 17.02.2012г.
размер: 388 KB
Обява за Решение № ВР-03-ПР/2012г. от 27.01.2012г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-03-ПР/2012г. от 27.01.2012г.
размер: 1036 KB
Обява за Решение № ВР-2-ПР/2012г. от 27.01.2012г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-2-ПР/2012г. от 27.01.2012г.
размер: 733 KB
Обява за Решение № ВР-1-ПР/2012г. от 13.01.2012г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-1-ПР/2012г. от 13.01.2012г.
размер: 713 KB
Обява за Решение № ВР-52-ПР/2011 от 22.12.2011 г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-52-ПР/2011 от 22.12.2011 г.
размер: 797 KB
Обява за Решение № ВР-50-ПР/2011г. от 14.12.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-50-ПР/2011г. от 14.12.2011г.
размер: 1028 KB
Обява за Решение № ВР-51-ПР/2011 от 14.12.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-51-ПР/2011 от 14.12.2011г.
размер: 838 KB
Съобщение за Решение № ВР-49-ПР/2011 от 12.12.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-49-ПР/2011 от 12.12.2011г.
размер: 558 KB
Съобщение за Решение № ВР-48-ПР/2011 от 12.12.2011г
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-48-ПР/2011 от 12.12.2011г
размер: 564 KB
Съобщение за Решение № ВР-47-ПР/2011 от 12.12.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-47-ПР/2011 от 12.12.2011г.
размер: 556 KB
Съобщение за Решение № ВР-46-ПР/2011г. от 12.12.2011г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-46-ПР/2011г. от 12.12.2011г.
размер: 559 KB
Съобщение за Решение № ВР-45-ПР/2011г. от 12.12.2011г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-45-ПР/2011г. от 12.12.2011г.
размер: 561 KB
Съобщение за Решение № ВР-44-ПР/2011г. от 12.12.2011г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-44-ПР/2011г. от 12.12.2011г.
размер: 572 KB
Съобщение № ВР-43-ПР/2011 от 12.12.2011г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-43-ПР/2011 от 12.12.2011г.
размер: 572 KB
Обява за Решение № ВР-42-ПР/2011г. от 15.11.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-42-ПР/2011г. от 15.11.2011г.
размер: 626 KB
Обява за Решение № ВР-41-ПР/2011 от 27.10.2011г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-41-ПР/2011 от 27.10.2011г.
размер: 653 KB
Обява за Решение № ВР-40-ПР/2011г. от 27.10.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-40-ПР/2011г. от 27.10.2011г.
размер: 1615 KB
Обява за Решение № ВР-39-ПР/2011г. от 12.10.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-39-ПР/2011г. от 12.10.2011г.
размер: 1475 KB
Обява за Решение № ВР-36-ПР/2011г. от 03.10.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-36-ПР/2011г. от 03.10.2011г.
размер: 1785 KB
Обява за Решение № ВР-34-ПР/2011г. от 14.09.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-34-ПР/2011г. от 14.09.2011г.
размер: 1992 KB
Обява за Решение № ВР-38-ПР/2011 от 10.10.2011г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-38-ПР/2011 от 10.10.2011г.
размер: 1154 KB
Обява за Решение № ВР-37-ПР/2011 от 10.10.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2011 от 10.10.2011г.
размер: 1080 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2011 от 17.09.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2011 от 17.09.2011г.
размер: 520 KB
Обява за Решение № ВР-33-ПР/2011 от 30.08.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-33-ПР/2011 от 30.08.2011г.
размер: 1403 KB
Обява за Решение № ВР-32-ПР/2011г. от 18.08.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-32-ПР/2011г. от 18.08.2011г.
размер: 1568 KB
Обява за Решение № ВР-31-ПР/2011г. от 17.08.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2011г. от 17.08.2011г.
размер: 137 KB
Обява за Решение № ВР-27-ПР/2011 от 11.08.2011г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2011 от 11.08.2011г.
размер: 1700 KB
Обява за Решение № ВР-30-ПР/2011г. от 12.08.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-30-ПР/2011г. от 12.08.2011г.
размер: 971 KB
Обява за Решение № ВР-29-ПР/2011г. от 12.08.2011г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-29-ПР/2011г. от 12.08.2011г.
размер: 1607 KB
Обява за Решение № ВР-28-ПР/2011г. от 11.08.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2011г. от 11.08.2011г.
размер: 1250 KB
Обява за Решение № ВР-26-ПР/2011 от 11.08.2011 .
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2011 от 11.08.2011 .
размер: 1376 KB
Обява за Решение № ВР-25-ПР/2011 от 10.08.2011г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2011 от 10.08.2011г.
размер: 1289 KB
Обява за Решение № ВР-22-ПР/2011г. от 18.07.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2011г. от 18.07.2011г.
размер: 135 KB
Обява за Решение № ВР-В-1213-П/2011г. от 05.08.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-В-1213-П/2011г. от 05.08.2011г.
размер: 907 KB
Обява за Решение № ВР-23-ПР/2011 от 04.08.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-23-ПР/2011 от 04.08.2011г.
размер: 1148 KB
Обява за Решение № ВР-24-ПР/2011 от 05.08.2011г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24-ПР/2011 от 05.08.2011г.
размер: 1248 KB
Обява за Решение № ВР-21-ПР/2011 от 13.07.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-21-ПР/2011 от 13.07.2011г.
размер: 1681 KB
Обява за Решение № ВР-20-ПР/2011 от 30.06.2011г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-20-ПР/2011 от 30.06.2011г.
размер: 1572 KB
Обява за Решение № ВР-19-ПР/2011 от 13.06.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2011 от 13.06.2011г.
размер: 1354 KB
Обява за Решение № ВР-18-ПР/2011 от 31.05.2011г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-18-ПР/2011 от 31.05.2011г.
размер: 1716 KB
Обява за Решение № ВР-17-ПР/2011 от 18.05.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2011 от 18.05.2011г.
размер: 1368 KB
Обява за Решение № ВР-16-ПР/2011 от 10.05.2011г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-16-ПР/2011 от 10.05.2011г.
размер: 1040 KB
Обява за Решение № ВР-15-ПР/2011 от 26.04.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-15-ПР/2011 от 26.04.2011г.
размер: 1146 KB
Обява за Решение № ВР-14-ПР/2011 от 20.04.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2011 от 20.04.2011г.
размер: 1275 KB
Обява за решение № ВР-13-ПР/2011 от 12.04.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2011 от 12.04.2011г.
размер: 1310 KB
Обява за решение № ВР-12-ПР/2011 от 12.04.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2011 от 12.04.2011г.
размер: 1247 KB
Обява за решение № ВР-11-ПР/2011 от 08.04.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2011 от 08.04.2011г.
размер: 1626 KB
Обява за решение № ВР-10-ПР/2011 от 24.03.2011 г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-ПР/2011 от 24.03.2011 г.
размер: 2439 KB
Обява за решение № ВР-09-ПР/2011 от 24.03.2011 г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-09-ПР/2011 от 24.03.2011 г.
размер: 2414 KB
Обява за решение № ВР-08-ПР/2011 от 24.03.2011 г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-08-ПР/2011 от 24.03.2011 г.
размер: 2723 KB
Обява за решение № ВР-07-ПР/2011г. от 16.03.2011г
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-07-ПР/2011г. от 16.03.2011г.
размер: 6039 KB
Обява за решение № ВР-6-ПР/2011 от 14.03.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2011 от 14.03.2011г.
размер: 5305 KB
Обява за решение № ВР-05-ПР/2011 от 11.03.2011 г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-05-ПР/2011 от 11.03.2011 г.
размер: 2808 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-04-ПР/2011 от 01.03.2011г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-04-ПР/2011 от 01.03.2011г.
размер: 2707 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-02-ПР/2011 от 24.02.2011г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-02-ПР/2011 от 24.02.2011г.
размер: 3905 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-01-ПР/2011г. от 05.01.2011г.
размер: 75 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-01-ПР/2011г. от 05.01.2011г.
размер: 104 KB
Oбява за решение № ВР-35- ПР/2010г. от 29.10.2010г.
размер: 47 KB
Решение № ВР-35- ПР/2010г. от 29.10.2010г
размер: 81 KB
Oбява за решение № ВР-34- ПР/2010г. от 28.10.2010г.
размер: 50 KB
Решение № ВР-34- ПР/2010г. от 28.10.2010г.
размер: 90 KB
Oбява за решение № ВР-33- ПР/2010г. от 27.10.2010г.
размер: 49 KB
Решение № ВР-33- ПР/2010г. от 27.10.2010г.
размер: 91 KB
Oбява за решение № ВР-31- ПР/2010г. от 12.10.2010г
размер: 49 KB
Решение № ВР-31- ПР/2010г. от 12.10.2010г
размер: 91 KB
Oбява за решение № ВР-32- ПР/2010г. от 11.10.2010г.
размер: 47 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-32- ПР/2010г. от 11.10.2010г.
размер: 80 KB
Oбява за решение № ВР-30- ПР/2010г. от 29.09.2010г
размер: 49 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-30- ПР/2010г. от 29.09.2010г
размер: 88 KB
Oбява за решение № ВР-29- ПР/2010г. от 24.09.2010г.
размер: 49 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-29- ПР/2010г. от 24.09.2010г.
размер: 84 KB
Oбява за решение № ВР-28-ПР/2010 от 24.09.2010г.
размер: 37 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2010 от 24.09.2010г.
размер: 120 KB
Oбява за решение № ВР-27-ПР/2010 от 09.09.2010г.
размер: 41 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2010 от 09.09.2010г.
размер: 86 KB
Oбява за решение № ВР-26-ПР/2010 от 07.09.2010г.
размер: 42 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2010 от 07.09.2010г.
размер: 114 KB
Oбява за решение № ВР-25-ПР/2010 от 03.09.2010г.
размер: 41 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2010 от 03.09.2010г.
размер: 111 KB
Oбява за решение № ВР-24- ПР/2010г. от 27.08.2010г.
размер: 47 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24- ПР/2010г. от 27.08.2010г.
размер: 79 KB
Oбява за решение № ВР-23- ПР/2010г. от 26.08.2010г.
размер: 47 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-23- ПР/2010г. от 26.08.2010г.
размер: 87 KB
Oбява за решение № ВР-22-ПР/2010 от 06.08.2010г.
размер: 37 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2010 от 06.08.2010г.
размер: 132 KB
Oбява за решение № ВР-21-ПР/2010 от 23.07.2010г.
размер: 37 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-21-ПР/2010 от 23.07.2010г.
размер: 109 KB
Oбява за решение № ВР-20- ПР/2010г. от 09.07.2010г
размер: 65 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-20- ПР/2010г. от 09.07.2010г
размер: 109 KB
Oбява за решение № ВР-19- ПР/2010г. от 09.07.2010г
размер: 53 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19- ПР/2010г. от 09.07.2010г
размер: 82 KB
Oбява за решение № ВР-18- ПР/2010г. от 05.07.2010г
размер: 47 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-18- ПР/2010г. от 05.07.2010г
размер: 80 KB
Oбява за решение № ВР-17-ПР/2010 от 18.06.2010г
размер: 35 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2010 от 18.06.2010г
размер: 84 KB
Oбява за решение № ВР-16-ПР/2010 от 14.06.2010г
размер: 37 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-16-ПР/2010 от 14.06.2010г
размер: 90 KB
Oбява за решение № ВР-15-ПР/2010 от 03.06.2010г.
размер: 37 KB
РЕШЕНИЕ№ ВР-15-ПР/2010 от 03.06.2010г.
размер: 92 KB
Oбява за решение № ВР-14-ПР/2010 от 03.06.2010г.
размер: 37 KB
РЕШЕНИЕ№ ВР-14-ПР/2010 от 03.06.2010г.
размер: 92 KB
Oбява за решение № ВР-13-ПР/2010 от 20.05.2010г.
размер: 37 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2010 от 20.05.2010г.
размер: 87 KB
Oбява за решение № ВР-12-ПР/2010 от 30.04.2010г.
размер: 38 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2010 от 30.04.2010г.
размер: 114 KB
Oбява за решение № ВР-11-ПР/2010 от 26.04.2010г.
размер: 41 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2010 от 26.04.2010г.
размер: 91 KB
Oбява за решение № ВР-10-ПР/2010 от 26.04.2010г.
размер: 42 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-ПР/2010 от 26.04.2010г
размер: 110 KB
Oбява за решение № ВР-09-ПР/2010 от 21.04.2010г.
размер: 42 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-09-ПР/2010 от 21.04.2010г.
размер: 94 KB
Oбява за решение ВР-08-ПР/2010 от 14.04.2010г.
размер: 42 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-08-ПР/2010 от 14.04.2010г.
размер: 114 KB
Oбява за решение ВР-07- ПР/2010г. от 31.03.2010г
размер: 49 KB
Решение ВР-07- ПР/2010г. от 31.03.2010г.
размер: 93 KB
Обявление за Решение ВР- 6- ПР/25.03.2010г.
размер: 57 KB
Решение ВР- 6- ПР/25.03.2010г.
размер: 83 KB
Oбява за решение № ВР-06-ПР/2010 от 25.03.2010г.
размер: 55 KB
Решение № ВР-06-ПР/2010 от 25.03.2010г.
размер: 79 KB
Обява за решение № ОВОС – В-1977 – П/2010г./19.03.2010г.
размер: 62 KB
Решение № ОВОС-В-1977-П/2010/19.03.2010г.
размер: 78 KB
Обява за решение № ОВОС-В-1978-П/2010/19.03.2010г
размер: 63 KB
Решение № ОВОС – В-1978 – П/2010г./19.03.2010г.
размер: 77 KB
Oбява за решение ВР-05- ПР/2010г. от 11.03.2010г.
размер: 47 KB
Решение ВР-05-ПР/2010г. от 11.03.2010г.
размер: 79 KB
Oбява за решение ВР-04- ПР/2010г. от 10.03.2010г
размер: 47 KB
Решение № ВР-04-ПР/2010 от 10.03.2010г.
размер: 91 KB
Обява за решение № ОВОС – В-1971 – П/2010г./18.02.2010г.
размер: 62 KB
Решение № ОВОС – В-1971 – П/2010г./18.02.2010г.
размер: 76 KB
Обявление за Решение ВР- 3- ПР/28.01.2010г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 3- ПР/28.01.2010г.
размер: 88 KB
Обявление за Решение ВР- 2- ПР/28.01.2010г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 2- ПР/28.01.2010г.
размер: 87 KB
Обявление за Решение ВР- 1- ПР/22.01.2010г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 1- ПР/22.01.2010г.
размер: 82 KB
Обявление за Решение ВР- 51- ПР/14.12.2009г.
размер: 55 KB
Решение ВР- 51- ПР/14.12.2009г.
размер: 84 KB
Обявление за Решение ВР- 50- ПР/27.11.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 50- ПР/27.11.2009г.
размер: 82 KB
Обявление за Решение ВР- 49- ПР/23.11.2009г.
размер: 48 KB
Решение ВР- 49- ПР/23.11.2009г.
размер: 83 KB
Обявление за Решение ВР- 48- ПР/19.11.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 48- ПР/19.11.2009г.
размер: 83 KB
Обявление за Решение ВР- 47- ПР/12.11.2009г.
размер: 61 KB
Решение ВР- 47- ПР/12.11.2009г.
размер: 99 KB
Обявление за Решение ВР- 46- ПР/12.11.2009г.
размер: 61 KB
Решение ВР- 46- ПР/12.11.2009г.
размер: 99 KB
Обявление за Решение ВР- 45- ПР/02.11.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 45- ПР/02.11.2009г.
размер: 90 KB
Обявление за Решение ВР- 44- ПР/30.10.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 44- ПР/30.10.2009г.
размер: 89 KB
Обявление за Решение ВР- 43- ПР/28.10.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 43- ПР/28.10.2009г.
размер: 89 KB
Обявление за Решение ВР- 42- ПР/27.10.2009г.
размер: 57 KB
Решение ВР- 42- ПР/27.10.2009г.
размер: 92 KB
Обявление за Решение ВР- 41- ПР/21.10.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 41- ПР/21.10.2009г.
размер: 80 KB
Решение ВР- 40- ПР/15.09.2009г.
размер: 48 KB
Решение ВР- 39- ПР/07.09.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 38- ПР/07.09.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 37- ПР/02.09.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 36- ПР/13.08.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 35- ПР/12.08.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 34- ПР/28.07.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 33- ПР/26.06.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 32- ПР/27.05.2009г.
размер: 47 KB
Решение ВР- 31 - ПР/25.05.2009г.
размер: 46 KB
Решение №ВР- 30 ПР/21.05.2009г
размер: 47 KB
Решение №ВР- 29- ПР/12.05.2009г
размер: 47 KB
Решение №ВР- 28- ПР/12.05.2009г
размер: 47 KB
Решение №ВР- 27- ПР/29.04.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР- 26- ПР/29.04.2009г
размер: 47 KB
Решение №ВР- 25- ПР/27.04.2009г
размер: 47 KB
Решение №ВР- 24- ПР/27.04.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР- 23 - ПР/23.04.2009г
размер: 46 KB
Решение ВР- 22 - ПР/17.04.2009г
размер: 47 KB
Решение №ВР-21-ПР/14.04.2009г
размер: 47 KB
Решение ВР- 20- ПР/14.04.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР-19-ПР/30.03.2009г
размер: 47 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-18 ПР/27.03.2009г
размер: 46 KB
Решение ВР-17- ПР/26.03.2009г
размер: 47 KB
Решение ВР- 16 - ПР/2009 от 24.03.2009г
размер: 47 KB
Решение №ВР-15-ПР/18.03.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР-14-ПР/12.03.2009г
размер: 48 KB
Решение №ВР-13-ПР/11.03.2009г
размер: 48 KB
Решение №ВР-12-ПР/06.03.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР-11-ПР/25.02.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР-10-ПР/20.02.2009г
размер: 48 KB
Решение №ВР-09-ПР/20.02.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР-08-ПР/20.02.2009г
размер: 48 KB
Решение №ВР-07-ПР/18.02.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР-06-ПР/18.02.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР-05-ПР/18.02.2009г
размер: 46 KB
Решение №ВР-04-ПР/10.02.2009г
размер: 45 KB
Решение №ВР-03-ПР/10.02.2009г
размер: 45 KB
Решение №ВР-02-ПР/15.01.2009г
размер: 45 KB
Решение №ВР-01-ПР/15.01.2009г
размер: 45 KB
Решение ВР- 32 - ПР/27.05.2009г.
размер: 47 KB