Downloads

Примерен Доклад за резултати от извършени собствени периодични измервания на шума излъчван в околната среда от промишлени източници съгласно Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда /обн. ДВ, бр.3/2011г./
размер: 57 KB