Възникването на големи аварии в химическата индустрия през седемдесетте години на XX-ти век в Европа (една от които е в гр. Севезо Италия през 1976г.) е причина Европейската комисия да предложи директива за контрол на опасностите от големи промишлени аварии. Севезо II е краткото наименование на Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии, приета на 9 декември 1996 г., която има за цел предотвратяване на големи аварии свързани с опасни химични вещества. Изискванията на Директива Севезо II са транспонирани в българското законодателство с

"Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях"(Д.В, бр. 5/2016).
С цел предотвратяване на големи аварии и ограничаването на последствията от тях оператора на ново или действащо предприятие, в което се съхраняват опасни химични вещества, е длъжен да го класифицира съгласно критерйте на приложение №3 от ЗООС и уведоми за това министъра на околната среда и водите, който издава разрешителното по чл. 104, ал. 1 от ЗООС с условия, целящи висока степен на защита човешкото здраве и опазвене на околната среда

 

Предприятия с издадено разрешително по чл.104 от ЗООС на територията на РИОСВ-Враца

"АЕЦ Козлодуй" EАД гр. Козлодуй

Разрешително №114/2008 - висок рисков потенциал

"Булгартрансгаз" EАД с. Чирен

Разрешително №124/2008 - висок рисков потенциал

"Камибо" EООД гр. Враца

Разрешително №98/2008 - висок рисков потенциал

"Никас" ООД с. Лиляче

Разрешително №111/2008 - висок рисков потенциал отменено с Решение №148/28.07.2016г. на МОСВ