Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001014 „Карлуково“. Пълният текст на проекта на заповед и допълнителната информация за защитената зона са публикувани на: - Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“; - Интернет страницата на РИОСВ – Враца - https://riosv.vracakarst.com/, в тема „Природа“, подтема „Натура 2000“ - Обществени обсъждания на проекто заповеди за защитените зони. Документацията е на разположение и в административната сграда на РИОСВ – Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81). В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочените в проекто-заповедта за обявяване на защитена зона BG0001014 „Карлуково“.