Съобщения, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, за неполучени писма и административни актове

Съобщение  за  напомнително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-302/27.06.2017г. до г-жа С. Я. М., гр. Враца относно инвестиционно предложение за „Автопарк”, в поземлен имот с идентификатор №12259.675.27, м. ”Занкиното”, земл. на гр. Враца, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: С. Я. М., гр.Враца /07.08.2017г./

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-561 от 02.11.2016г. до „Хидроенергопроект” ООД, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” №34 ПК7 относно инвестиционно предложение ,,Изграждане на МВЕЦ "ОГОСТА 5" на р. Огоста - руслов тип, земл. на с. Хайредин и земл. на с. Манастирище, общ. Хайредин”, с възложител: „Хидроенергопроект” ООД, гр. София /11.11.2016г./

Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-560 от 02.11.2016г. до „Хидроенергопроект” ООД, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” №34 ПК7 относно загуба на правно действие на Решение №ВР-58-ПР/2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение ,,Изграждане на МВЕЦ "ОГОСТА 4" на р. Огоста - руслов тип, земл. на с. Хайредин, общ. Хайредин и земл. на с. Софрониево, общ. Мизия”, с възложител: „Хидроенергопроект” ООД, гр. София /11.11.2016г./

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-571/15.09.2014г. до ”Прима Дистрибюшънс” ЕООД, гр. София за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за яребици с капацитет на производство до 500 бр. птици” в землището на с. Боденец, общ. Мездра, обл. Враца (14.10.2014г.)

Съобщение   за   уведомително писмо   на РИОСВ-Враца (изх.№519/30.09.2014г.), за прекратяване на производство по реда на Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение ”Модернизиране на рибовъдно стопанство за производство на сладководна риба – шаран, толостолоб, бял амур и други, в язовир „Под село“, находящ се в имот №000414, местност „Батон дол“, землището на с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител „АКВА КОМПЛЕКС КРЕМЕНА” ООД, гр. Мездра.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-385/10.06.2014г. до г-н Теодор Андонов – управител на „Андонов”ООД, гр. Враца относно инвестиционно предложение за “Оползотворяване на птичи тор (курешки) с цел производство на подобрители на почви”, в промишлена сграда в имот № 48043.290.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Мизия, общ.Мизия, обл.Враца, с възложител: “Андонов” ООД, гр.Враца.     /04.07.2014г./

Съобщение  за издадено Решение № ВР-20-П/2014г.   за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма /комплекс/ за отглеждане на 200 бр. крави, 200 бр. биволи и 500 бр. овце, в собствен имот, на територията на бивша консервна фабрика, с площ от 60 дка, в с. Девене, общ. Враца”, с възложител: „Виктория-2005” ООД - гр.Враца.