Завърши маркирането на границата на резерват "Врачански карст"

                Приключиха дейностите по маркиране границата на резерват "Врачански карст" с трайни знаци на терен. Близо 53 километра маркировка бяха положени така, че да е ясно на всички – местни жители и туристи, че навлизат в защитена територия. Режимът на резервата е строго консервационен и забранява всякакви действия в него, включително навлизане на хора и техника. Посещенията в резервата може да стават само по определените със заповед на министъра на околната среда и водите пътеки.
Дейностите по обозначаване границата на резерват "Врачански карст" бяха извършени в края на 2014 и началото на 2015 година. По цялата дължина на границата върху дървета и скални образувания са нанесени около 1000 маркировъчни знака, представляващи две успоредни поясни ивици с бяла и червена боя и съответния знак “Р” за резерват. Обозначенията са поставени едно от друго на такова разстояние, че да осигурят добра ориентация по цялата граница, а локализирането на терен е постигнато с помощта на точни измервателни уреди.
Маркирането на терен границата на резерват "Врачански карст" е извършено в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. Бенефициен по проекта е Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца.

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.riosv.vracakarst.com
 

снимки