Започна пожароопасният сезон на територията на Резерват „Врачански карст“

          Периодът 1 април - 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, със заповед на министъра на околната среда и водите.

          РИОСВ – Враца призовава всички граждани да поддържат постоянна бдителност с цел недопускане на запалвания и пожари в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия. Те могат да имат неблагоприятни последствия като унищожаване на големи площи от горския фонд, нанасяне на значителни щети на околната среда, загуби на животински и растителни видове и нарушаване на популациите.

          Инспекцията е разработила годишен оперативен план за противопожарна дейност на територията на Резерват „Врачански карст“. Съвместно с кметствата на населените места, граничещи с резервата, са формирани доброволчески групи за гасене на пожари.

          РИОСВ – Враца ще предприеме мерки за засилване на превантивния контрол върху посетителите и дейността на собствениците и ползвателите на обекти в защитените територии. На физическите и юридическите лица причинители на пожари ще бъде прилагана административно-наказателна отговорност.