Downloads

Форма-образец за докладване по отношение флуорсъдържащите газове за операторите на оборудване и апаратура Приложение № 9
размер: 17 KB
Форма-образец за докладване по отношение флуорсъдържащите газове за ползвателите Приложение № 7
размер: 16 KB
Форма-образец за докладване по отношение флуорсъдържащите газове за дистрибуторите по Приложение №5
размер: 16 KB
Примерен Доклад за СПИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, съгласно чл.39 от Наредба №6 (обн. ДВ, бр. 31/1999г., посл. изм. и доп., бр. 61/2017г.)
размер: 51 KB
Декларация за пуснатите на пазара/употребени продукти за нанасяне на покрития от обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС
размер: 34 KB
Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух
размер: 37 KB
Образец № 1; Образец № 2; Съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ
размер: 59 KB
Примерен образец "Декларация" към чл. 20, ал. (8) от Наредба №7/21.10.2003г.
размер: 52 KB
Приложение № 6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009
размер: 30 KB
Приложение № 4 към чл. 9 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (EO) 1005/2009
размер: 35 KB