СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

За шести път стартира Национален литературен конкурс за природозащита Мими Праматарова на тема „Необикновените обикновени птици”.
До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища в страната, родени през периода 1 януари 1993 – 31 декември 1994 г.

ЗА ШЕСТА ПОРЕДНА ГОДИНА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ПРИРОДОЗАЩИТА МИМИ ПРАМАТАРОВА 2011

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА

НЕОБИКНОВЕНИТЕ ОБИКНОВЕНИ ПТИЦИ


Наградата ще се връчи на 4 юни 2011 г. в чест на Международния ден за опазване на околната среда


Патрон на наградата е г-жа Зорка Първанова, съпруга на президента на Република България


Обществен комитет на наградата:

Д-р Валентин Босевски - Председател на Управителния Съвет на НДЕФ от 1995 до 2007 г.
Инж. Васил Петров - Директор на Национален парк «Рила» от 2002 до 2007 г.
Д-р Камелия Грънчарова - сестра на Мими Праматарова
Красимир Андонов - Директор на Национален парк «Рила»
Инж. Нела Рачевиц - Директор на Национален парк „Централен Балкан"
Инж. Валери Мечев - Директор на Национален парк „Пирин"
Гергина Тончева - Основател и директор на Националната гимназия за древни езици и култури
Д-р Петър Янков - Председател на УС на Българското дружество за защита на птиците
Д-р Димитър Пеев - Директор на Института по ботаника към БАН
Жеко Спиридонов - Председател на УС на Сдружение «Природен Фонд»


През лятото на 2009 година лауреати на конкурса от всички предходни години участваха в международен младежки семинар, финансиран от НЦЕМПИ в рамките на програмата „Младежта в действие", посветен на измененията на климата и ролята на младите хора за опазването на природата.

Наградените произведения се публикуват в сборници и в медиите.
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
Наградите:

Една първа награда - Кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лева Една втора награда - Грамота и еднократна стипендия от 500 лева Една трета награда - Грамота и еднократна стипендия от 300 лева

Жури:

Представители на обществения комитет; преподаватели и научни работници; изтъкнати учители от средните училища

Участници:

До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 1993 - 31 ДЕКЕМВРИ 1994 г.

Условия за съчинението:

Съчинението е на тема «Необикновените обикновени птици»
Жанр - стих, стихотворение, разказ, есе.
Обемът на съчинението не бива да надхвърля 500 думи.
Текстът да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 14 пункта.

Срок:

Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 6 май 2011 г. - важи датата на пощенското клеймо.
Съчиненията се изпращат САМО ПО ПОЩАТА с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Дирекция Национален парк «Рила» Благоевград 2700
Кв. Вароша, ул. Бистрица12В, ПК 56 За конкурса

Участниците изпращат в един плик:

o Две копия от текста на съчинението
o Копие от ученическата карта
o Копие от личната карта
o Пощенски адрес, телефон и по възможност - електронна поща
o Текстът на съчинението на електронен носител (CD)
2006 година

Наградата беше връчена за първи път на Обединен детски комплекс, Благоевград за дългогодишното им партньорство и подкрепа на Национален парк «Рила».
2007 година - конкурс за есе на тема „Природата и хората на България през 21 век".
Наградите:
Първа награда - Златина Боцева от с. Яхиново, Община Дупница - есе «Владетелят на света» Втора награда - Айгюл Асанова от гр. Севлиево - есе «И бог каза: Да бъде Светлина!» Трета награда - Димитър Караджов от Стара Загора - есе «Кръщение на велосипед»
2008 година - конкурс за съчинение на тема „Гората - един застрашен свят".
Наградите:
Първа награда - Милчо Грамадаров от гр. Смолян - стихотворение «Сечище»
Втора награда - Лилия Александрова от гр. Монтана - есе «Гората - един застрашен свят»
Трета награда - Милеслава Богданова от гр. Гоце Делчев - есе «... Но не обречена...»
2009 година - конкурс за съчинение на тема „Ако можеха да говорят...".
Наградите:
Първа награда - Божидар Найденов от гр. Дупница - есе «С очите на дивата мачка» Втора награда - Камелия Койчева от гр. Стара Загора - есе «Ако можеха да говорят...» Трета награда - Донка Драганова - от с. Пшеничево, Община Ст. Загора - разказ «Вълчицата»
2010 година - конкурс за съчинение на тема „Биле лековито - в стъкленица скрито".
Наградите:
Първа награда - Лия Треновска от Благоевград - разказ „Омайничето на баба Димитрина" Втора награда - Стела Иванова от Свищов - разказ „Биле лековито, в стъкленица скрито" Трета награда - Таниел Минков Пловдив - есе „Биле лековито, в стъкленица скрито"

НЕОБИКНОВЕНИТЕ ОБИКНОВЕНИ ПТИЦИ
Загрижени да спасим редките и застрашени от изчезване видове птици като царския орел, ловния сокол, египетския лешояд и други, обръщаме ли достатъчно внимание на нашите съседи - така наречените „обикновени" видове птици? Кои са те? Има ли място за тях в нашия забързан и динамично развиващ се свят ?


И защо птиците?
Птиците са навсякъде около нас - те са най-видимия, многолик и жизнен елемент на природата около нас.
Птиците са важен показател за състоянието на околната среда - това, което заплашва днес дивите птици, утре ще се изправи като опасност и пред нас хората.
Птиците са част от нашата духовна култура - техният полет е символ на свобода и приятелство, а техните песни, цветове и движения не са преставали да вдъхновяват творците.
Птиците на България са уникално природно богатство - у нас се срещат над 400 вида птици или 70% от видовете на цяла Европа!
Птиците днес са в опасност! - причините са много, но унищожаването на местообитанията, замърсяването на средата и интензифицирането на селското стопанство са сред най-важните.


Информация по темата може да намерите на следните интернет страници:

http: //www. bspb. org
http://zelen-grad.com
http: //bspb. org/monitoring
http: //birdsinbulgaria. org
http://springalive.net
http://natureimages. eu
http://rilanationalpark.bg
http: //www. rilanationalpark. org
http://pirin.bg
http://www.visitpirin.net
http: //www. visitcentralbalkan. net
http://www.bulgariannationalparks.org
http://www.bg-parks.net/
http://www.moew.government.bg/
http: //balkani. org/
http://bbf.biodiversity.bg/
http://www.bluelink.net
http: //www. panda. org
http: //www. greenbalkans. org
http: //www. natura. org/
http ://www. world-national-parks.net
http: //www. wri. org
http: //www. iucn. org
http: //www. unep-wcmc.org http: //www. fao. org/forestry http: //www. unep. org

Българско дружество за защита на птиците
Специализиран сайт на БДЗП и Софийска община
Българско дружество за защита на птиците
Специализиран сайт на БДЗП за птиците в България
Специализиран сайт на Birdlife International
Специализиран сайт за фотографии
Национален парк „Рила"
Национален парк „Рила"
Национален парк „Пирин"
Национален парк „Пирин"
Национален парк „Централен Балкан"
Български национални паркове
Парковете в България
Министерство на околната среда и водите
Сдружение за дива природа „Балкани"
Българска Фондация Биоразнообразие
Блулинк Граждански портал за околната среда в България
WWF Bulgaria
Зелени Балкани
НАТУРА 2000
Национални паркове по света Световен институт за ресурси
Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN)
Световен център за наблюдение на Програмата за околна среда на ООН Дирекция по горите към Световната организация по прехраната към ООН Програма на ООН за околната среда

МИМИ ПРАМАТАРОВА
най-ярката звезда на небосклона на природозащитата в България

Мими Праматарова е родена на 4 юни 1956 г. в Благоевград. 

Завършва гимназия през 1974 г. в родния си град. Като ученичка участва активно в кръжоците по биология в гимназията. От 1976 до 1981 година следва биология в Биологи-ческия факултет на Софийския университет. Специализира екология и опазване на расти-телността и флората.

Участва в научноизследователските ботанически студентски експедиции "Странджа-Сакар 1977-1979 г." и "Източна Стара планина" -1980-1981 г. Събрани и предадени са общо над 7500 хербарии листа и са създадени представителни колекции за Природонаучен музей, Бургас.

От 1981 до 1990 г. работи като биолог в Национален парк "Пирин. Там тя създава изключително богат хербарий, който и до сега се поддържа и е в основата на управлението на парка. Оставя и десетки тетрадки и дневници, съдържащи изключително ценна информация за биоразнообразието на парка, използвана в дисертационни трудове за парк "Пирин". Така тя допринася и за развитието на ботаническата наука в България.

От 1990 до 1996 година Мими работи като главен експерт по биологичното разнообразие в Районната инспекция по околна среда Благоевград и участва активно при подготовката и обявяването на Национален парк "Рила".

От 1996 година до края на живота си Мими Праматарова е първият директор на Национален парк "Рила". Тя ръководи изграждането на институцията, екипа, както и създаването и приемането на първия План за управление на парка.

Стреми се към прилагане на най-съвременните принципи на природозащитата и модели за управление на защитените територии. Тя истински и в дълбочина разбира и прилага непоколебимо принципа за широко участие при управление на парка. Вместо в конфликт с противниците, тя поема по стръмния път на привличане на партньори и печелене на поддръжници. Гледа надалече в бъдещето и е сигурна в успеха на новото.

Много любов и енергия Мими Праматарова влага в работата с младите хора. Хиляди са децата, които тя е спечелила с неподправената си преданост и безко-ристност за опазването на дивата природа. Кристално чиста в делата и помислите си, Мими Праматарова е истински верен приятел, жизнерадостна, силна, ярка и неповторима във всичките си изяви!


Наградите са:
Първа награда (една) – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лева;
Втора награда (една) – Грамота и еднократна стипендия от 500 лева;
Трета награда (една) – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева.

Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 6 май 2011 г.

Условията за участие в конкурса могат да бъдат изтеглени тук.

За допълнителна информация, можете да пишете на адрес: literaturen.konkurs@gmail.com