Спасена е млада ветрушка

    Сигнал за намерена млада черношипа ветрушка във фоайето на общежитието на Медицински университет София – филиал Враца е подаден на “зеления телефон” на РИОСВ Враца. При извършената проверка е установено, че птицата е в добро състояние, без наранявания и с все още пухово оперение. След направено подхранване ветрушката е изпратена за доглеждане в Спасителен център за диви животни “Зелени Балкани – Стара Загора”.

Черношипата ветрушка е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Гнезди в скални ниши, по дървета в гнезда на вранови птици, по стълбове от електропреносната мрежа и по високи сгради. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли. Храни се гризачи (предимно полевки), насекоми и дребни птици. Обитава открити пасища, ливади, обработваеми земи в близост до скални масиви, ивици от дървета или самотни дървета. Среща се и в градска среда, където гнезди по високи сгради в близост до паркове, градини и други незастроени площи.