Сигнали за корупция

Подаване на сигнали
Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от Регионална инспекция на околната среда  и водите - Враца,  могат да се подават по някой от следните начини:

  • чрез деловодството на РИОСВ - Враца на адрес ул. „Екзарх Йосиф“ № 81
  • чрез пощенска кутия находяща се в административната сграда на ул. „Екзарх Йосиф“ № 81
  • на електронен адрес riosv_vr@m-real.net

ВАЖНО!
При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

  • две имена,
  • адрес за кореспонденция,
  • телефон за контакт,
  • данни за институциите, които вече са информирани,
  • електронен адрес.

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.