Сигнал за замърсяване на река Въртешница в района на с. Бели Извор

          Експерти на екоинспекцията провериха сигнал, постъпил в 9, 15 ч. днес на зеления телефон в РИОСВ-Враца, за замърсяване на река Въртешница в района на с. Бели Извор, община Враца.
          Извършен е оглед на река Въртешница в район,а където в нея се влива река Дъбника. Констатирано е, че водите на река Въртешница са слабо размътени вследствие на падналите дъждове в последните денонощия. Река Дъбника е по-мътна от обичайното и със сиво оцветяване.
          От Регионална лаборатория към ИАОС са взети водни проби за анализ от река Въртешница преди вливането на река Дъбника и след това. Измерените на място показатели показват, че съдържанието на разтворен кислород след вливането е с по-ниски концентрации от тези преди вливане.
          Извършена е проверка на градската пречиствателна станция за отпадъчни води във Враца, която зауства пречистените отпадъчни води в река Дъбника. В момента на проверката ПСОВ работи в нормален технологичен режим. Взети са водни проби за анализ от РЛ-Враца от отпадъчните води след вторичните утаители и от изхода на ПСОВ.
          Предстои анализ на взетите водни проби.
С цел установяване източника на замърсяване и проследяване състоянието на реката, от страна на РИОСВ-Враца предстоят последващи проверки.