Сигнал за замърсяване на река Лева

Във връзка със сигнал постъпил на 10.12.2012г. в РИОСВ-Враца за замърсяване на река Лева от млекопреработващото предприятие на “Млечен рай-2” ООД в кв. Бистрец, от експерти на инспекцията и Акредитирана Регионална лаборатория /АРЛ/ – Враца е извършена незабавна проверка.

Извършен е оглед на реката от мястото на заустване на отпадъчните води  на млекопреработващото предприятие до “Железния мост”. В момента на проверката няма изтичане на отпадъчни води от пречиствателната станция на мандрата. Коритото на реката около мястото на заустване е чисто без следи от замърсяване. Водите на реката са видимо бистри. Взети са водни проби за анализ от АРЛ-Враца от  река Лева преди и след заустването на отпадъчните води от “Млечен рай-2”. Всички измерени на място показатели показват, че няма замърсяване на реката и тя отговаря на проектната си категория. Измерени показатели след заустването: рН-8,41; разтворен кислород-9,61 mg/dm3; наситеност с кислород-96,3 %; електропроводимост- 371 µS/cm.

При извършената проверка на млекопреработващото предприятие е констатирано, че пречиствателната станция за отпадъчни води работи на автоматичен режим и няма нарушение в работата й. От извършения собствен мониторинг на отпадъчните води на фирмата не са констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на река Лева за заустване на отпадъчни води, издадено от БДУВДР – Плевен, в полза на дружеството.