Сигнал за замърсяване на дъждовен колектор, заустващ в река Дъбника

                        Във връзка със сигнал, постъпил в РИОСВ-Враца в 10 ч. и 30 мин. на 22.08.2013г, за замърсяване на дъждовен колектор, заустващ в река Дъбника, експерти на инспекцията съвместно с представители на БДУВДР-Плевен и РЛ-Враца  извършиха незабавна проверка и пробонабиране.

В момента на проверката се констатира, че водите от изхода на дъждовен колектор на градска канализация Враца, намиращ се в местност “Гладно поле”, в землището на гр. Враца видимо са оцветени в бледо червено. Извършен е оглед на река Дъбника в района на местност “Мало Крайще”, където дъждовния колектор се влива в нея. При огледа е констатирано, че реката преди вливане на колектора е маловодна, но с видимо бистри води. Река Дъбника след вливане на дъждовния колектор е с червено оцветяване.

Взети са водни проби за анализ от РЛ-Враца от:

- Изход дъждовен колектор. Измерени на място показатели: рН-8,54; разтворен кислород-5,28 mg/dm3; електропроводимост - 680µS/cm;

- Река Дъбника преди вливане на дъждовния колектор. Измерени на място показатели: рН-8,30; разтворен кислород-4,23 mg/dm3; електропроводимост - 474µS/cm;

- Река Дъбника след вливане на дъждовния колектор. Измерени на място показатели: рН-8,47; разтворен кислород-5,95 mg/dm3; електропроводимост - 681µS/cm.

Предстой извършване на лабораторни анализи на взетите водни проби.

В района на пречиствателната станция за отпадъчни води на “Вратица-Враца” АД  - предприятие за предварителна обработка и багрене на текстил, горепосоченият дъждовен колектор минава успоредно и в непосредствена близост до главен канализационен клон VІ от градска канализация на гр. Враца, който отвежда битово-фекарните и производствени отпадъчни води от района към градска пречиствателна станция.

В тази връзка е извършена проверка на текстилното предприятие “Вратица – Враца” АД. В момента на проверката апретурният цех на фирмата не работи и няма изтичане на отпадъчна вода от предприятието към градката канализация. Същият е работил за последно предишния ден (21.08.2013г.) до 2000 ч. Констатира се, че водата останала в съоръженията на пречиствателната станция на предприятието е оцветена в наситено червен цвят.

Във връзка с гореизложеното считаме, че вероятна причина за оцветяване на водите на дъждовния колектор в червен цвят е преливане на част от отпадъчната вода от канализационен колектор VІ на градската канализация към дъждовния колектор, поради изпускане на по-големи количества отпадъчна вода след приключване работата на апретурния цех на текстилното предприятие на 21.08.2013г.