Сигнал за нарушение от МВЕЦ «Луна» провериха експерти от РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен

Експерти от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха днес проверка по сигнал от кмета на с. Ботуня във връзка с МВЕЦ «Луна», собственост на «Ботуня Енерджи»  АД.

Сигналът е за затворен и в последствие отворен дънен савак на водохващането, от което е причинено замътняване на реката след централата.

При проверката се констатира, че дънният савак е отворен и е осигурена нормална проводимост на цялото водно количество на рeка Ботуня през савака.

От БДДР – Плевен е поставена пломба на савака в отворено положение зa осигуряване непрекъснатост на реката.

Централата в момента не работи. Извършва се почистване на наносните  отложения.

Извършена е проверка и  на разположената над МВЕЦ «Луна» централа – МВЕЦ «Ботуня», собственост на «Хидроенерджи Констръкшън» ЕООД. Не са констатирани нарушения.