РИОСВ-Враца стартира Кампания за регистрация на диви животни

РИОСВ-Враца стартира Кампания за регистрация на диви животни, отглеждани извън зоологически градини и спасителни центрове, със срок до 31 декември 2013г.

На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните (ДВ, бр.13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2011г.)., всички собственици на диви животни, отглеждани на територията на област Враца са длъжни да ги регистрират в РИОСВ – Враца до края на 2013 година.

Регистрацията касае: диви животни извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч.

За издаването на регистрационната карта, собственикът не заплаща такса

За извършване на регистрацията собственикът следва да представи в РИОСВ следната информация:

·         Име на собственика по документ за самоличност;

·         Адрес на собственика по документ за самоличност;

·         Адрес на собственика по местоживеене;

·         Вид на отглеждания екземпляр, на латински, български и английски език;

·         Пол на екземпляра;

·         Година на раждане/излюпване;

·         Вид на маркировката - микрочип, пръстен, снимка на екземпляра, татуировка, марка и др.;

·         Номер на маркировка;

·         Адрес на отглеждане на екземпляра;

·         Вид на документ указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция (протокол, договор, дарителски договор, фактура, регистрационна карта и др.);

·         Номер / дата на документа, указващ произход на екземпляра;

·         Разрешително (номер) от МОСВ по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗБР, във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗЗЖ, ако има такова.

Регистрират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етиологични белези на свободно живеещия див систематичен вид.

Всички собственици на диви животни са длъжни да регистрират притежаваните от тях екземпляри в 14-дневен срок от придобиването им. Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация. 

Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Забранява се внасянето, придобиването, продажбата и отглеждането на екземпляри от разред примати и на диви котки по чл. 21 от Закона за защита на животните, като нарушителите се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв., а животното се отнема в полза на държавата.           

 

Регистрацията се извършва с цел повишаване на безопасността на хората и осигуряване на възможност за контрол върху начините, условията на отглеждане на диви животни и хуманното отношение към тях.

На регистрация не подлежат питомните животни, които са: животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етиологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Това са домашни и селскостопански животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, напр. порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.