РИОСВ – Враца с извънредни измервания на въздуха в град Враца

Експерти от РИОСВ – Враца извършиха извънредни измервания на качеството на атмосферния въздух в града с цел установяване наличието на органични замърсители. В седем пункта на града на 12 септември е извършено измерване на органични съединения и въглеводороди с газхроматограф от Регионалната  лаборатория в Плевен.  След анализ на резултатите бе установено, че няма наличие на необичайни летливи органични газови съединения.

     По показателите – серен диоксид, азотни оксиди, хлороводород, общ органичен въглерод, въглероден оксид и прах на 14 и 15септември е направено измерване и на циментов завод на „Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор.  Не са констатирани превишения на нормите.

         За неутрализиране на неприятните  миризми от канализационните колектори и ПСОВ- Враца на кмета на града и на управителя на „ВиК“ ООД са дадени предписания за  предприемане на допълнителни мерки. Предписанията се изпълняват своевременно.