РИОСВ- Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим

          РИОСВ - Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване между шест билкозаготвители, организирали пунктове на територията на област Враца. Разпределението на квотите стана след разглеждането на подадените документи от експерти на екоинспекцията, на Държавни горски стопанства, Регионална дирекция по горите и еколозите на общините в областта. През 2016 г. във Врачанска област е предвидено да бъдат събрани 500 кг. цвят – лечебна иглика; 500 кг. венечни листа- червен божур и 1000 кг. лечебен ранилист- стрък.

          Фирмите и физическите лица, които имат право да ползват/събират лечебни растения под специален режим на територията на областта са: Кооперативен съюз - Враца, „Херба Лайн БГ“ ЕООД, „Нели-Емил“ ЕООД, „Ди Ес-Херба“ ООД, Иван Иванов и Любомир Мишев.

          Фирми и физически лица, непосочени в заповедта на РИОСВ,  които  събират  или изкупуват лечебни растения под специален режим извън разрешените квоти, периодите на събиране и посочените райони, подлежат на санкции, съгласно действащите закони.

          Под специален режим на опазване и ползване се поставят отделни видове диворастящи лечебни растения когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция. Режимът се определя всяка година със заповед на министъра на околната среда и водите, като той обхваща забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете на територията на цялата страна, отделни райони или единични находища, определяне на допустимото за събиране количество билки, разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.

          На територията на Врачанска област е забранено да се събира червен божур от находищата, намиращи се в защитените местности „Тепето“ и „Коритата“.