РИОСВ – Враца организира посещение на водопада “Скакля” с ученици от община Козлодуй

На 04.06.2014 г. ученици от община Козлодуй участваха в организираното от РИОСВ - Враца посещение на водопада “Скакля” в резерват "Врачански карст". Децата се изкачиха от града до водопад Скакля, където участваха в практически дейности и игри, запознаващи ги с природните процеси и възможностите за опазването на околната среда. С интерактивни игри и работа по групи, децата научиха подробности за лалугера и орела, като разбраха какви са някои от заплахите за живота им. Участниците в похода и игрите бяха наградени с енциклопедии и атласи за животните и растенията.

Посещението на водопада е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.vracakarst.com

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РИОСВ – Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.