РИОСВ – Враца обявява конкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

По повод 30 години от обявяването на резерват “Врачански карст”, РИОСВ – Враца обявява конкурс за най-добра снимка от резервата. Снимките трябва да вдъхновяват зрителя да посети уникалните и красиви места и да отразяват богатството и разнообразието на местната фауна и флора. Скален масив от такъв мащаб, заемащ такава голяма площ на тази надморска височина е много рядко явление в световен мащаб. Представлява непрекъснат скален венец с дължина около 10 км. и посока северозапад-югоизток, който е разсечен по средата от ждрелото Вратцата на р. Лева. Територията обхваща карстов район с изключително живописни пейзажи. Резерватът приютява уникален комплекс от медитерански и субмедитерански растителни видове далеч на север, извън границите на средиземноморския басейн. Много от видовете са балкански и български ендемити и/или реликти.

Изисквания за участие:

·         Фотографиите, трябва да бъдат не по-малки от 1600 пиксела по широката си страна и от 3 MB размер на файла

·         Те следва да бъдат във формат jpg, а името на файла трябва да е съставено от името и фамилията на автора

·         Кандидатстващите за участие в конкурса фотографии се изпращат в срок до 30.11.2013 г. на организаторите по електронна поща на адрес riosv_vr@m-real.net

·         Заедно с файловете, изпратени на електронен адрес, изпращайте и данни за автора и описание на мястото, където е направена снимката

     Критерий за оценка на фотографиите:

  1. Критерий А: съответствие на темата – относителна тежест 30%
  2. Критерий В: техническо изпълнение – относителна тежест 30%
  3. Критерий С: художествена стойност - относителна тежест 40%

Авторите на три от най-добрите снимки ще получат награди. Фотографиите ще бъдат подредени на специална изложба, организирана от РИОСВ – Враца.

Организаторите получават авторските права върху отпечатаните фотографии.

Организирането на конкурса е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.