РИОСВ – Враца награди победителя в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””

                На официална церемония директорът на РИОСВ – Враца инж.Нели Вачева обяви победителя в конкурса за “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””. Наградата телевизор LG 32 инча и машина за топла и студена вода, бе връчена на кметския наместник на село Лютаджик Димитър Григоров. Награждаването се проведе 4 юли (петък) от 11 часа в информационния център на РИОСВ –Враца. На събитието бяха поканени да присъстват кметовете на селата Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал Бистрец, както и представители на медиите.

По-рано през годината, комисия от експерти от РИОСВ - Враца в областта на управлението на отпадъците, защитени зони от мрежата “Натура 2000” и биологичното разнообразие обходиха селата Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал Бистрец и оцениха тяхното състояние по предварително зададени критерии:

1. Състояние на входно-изходните пътни артерии.

2. Осъществен целогодишен контрол от страна на кметовете по отношение правилното третиране на битовите отпадъци в населените места.

3. Поддържане на чистотата в населените места.

4. Работа с жителите на населените места по отношение чистотата и въвеждане на разделното събиране на отпадъци - пластмаси, хартия, стъкло.

5. Състояние на закритите сметища.

6. Формиране на положително отношение и познания в местните общности за отговорно поведение и ангажираност в опазване на биологичното разнообразие и защитените територии.

7. Запознаване на местното население с режимите и ограниченията в резерват “Врачански карст”.

 

 Конкурсът се провежда в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.