РИОСВ – Враца извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване на река Малък Искър в района на гр. Роман

Във връзка със сигнали, постъпили днес на  Зеления телефон в РИОСВ - Враца, за замърсяване на река Малък Искър в района на гр. Роман, експерти на инспекцията и Регионална Лаборатория - Враца извършиха незабавна проверка и пробонабиране.

Направен е оглед на реката в регулационните граници на гр. Роман, при който е констатирано, че водите на река Малък Искър в района са видимо мътни с белезникав цвят. Не е установено наличие на екземпляри умряла риба.

При извършеният оглед на района не бе открит източник на замърсяване. В района, на територията контролирана от РИОСВ - Враца няма производствени предприятия или други потенциални замърсители на водни обекти.

Взети са водни проби за анализ от РЛ-Враца от река Малък Искър при моста на път III-103  Роман-Златна Панега, преди вливането й в р. Искър. Измерени на място показатели рН-8,14; температура на водата – 14,8°С; разтворен кислород – 9,78 О2mg/dm3; наситеност на кислород – 100%; електропроводимост – 400 µS/cm.

Предстои извършване на лабораторните анализи на водните проби.