Регламент (EO) 1907/2006 - REACH

Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества.

 

          
          Целта на Регламента REACH е постигане на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, в условията на свободно движение на химикалите на вътрешния пазар, заедно с подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на иновациите в областта на производството на химични вещества. Преходните периоди за регистрация при направена предварителна или късна предварителна регистрация на въведени вещества:
          I-ва група: 31 ноември 2010 г. краен срок за регистрация на:
         -    вещества, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1000 тона за година.
         -   вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (CMR) категория 1 или 2, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон или повече за година.
        -   вещества, класифицирани като силно токсични за водни организми (R50/53), произведени или внесени в количества равни или по-големи от 100 тона за година.
         II-ра група: 31 май 2013 г. краен срок за регистрация на:
-  вещества, произведени или внесени в количества от 100 до 1000 тона за година.
   III-та група: 31 май 2018 г. краен срок за регистрация на:
-  вещества, произведени  или внесени в количества от 1 до 100 тона за година.
 
 Съвместно подаване на данни и регистрация на вещества.
 
Съгласно член 11(1) на Регламент 1907/2006 (съвместно подаване на данни по регистрация), подаването на регистрационно досие в Агенцията се извършва от един регистрант на веществото, избран във форума за обмяна на информация за веществата (SIEF) за “водещ регистрант”, освен в случаите предвидени в чл.11(3) на регламента. В тази връзка, е необходимо да установите кой е водещия регистрант във форума за Вашето вещество с цел да установите контакт с него по повод предстоящата регистрация, споделяне на данни и разходи по регистрация. На сайта http://echa.europa.eu периодично се актуализира списък на съществуващите форуми по вещества и наличието на водещ регистрант.
Едновременно с това, всеки регистрант трябва да подаде самостоятелно в Агенцията информацията по чл. 10(а)(i), (ii), (iii) и (x), както и данните по чл. 10(а)(viii). Това става посредством предварително генериране на данните чрез софтуера IUCLID 5 и подаването им в електронния портал REACH-IT на Агенцията - http://echa.europa.eu. IUCLID 5 може да бъде свален безплатно от www.iuclid.echa.europa.eu. Подробна информация относно регистрацията може да получите от “ Ръководство за регистрация “ - htpp://chemicals.moew.government.bg , а въпроси относно изискванията на Регламент 1907/2006 REACH може да задавате на националното информационно бюро chemhelpdesk@moew.government.bg  в МОСВ, което е компетентен орган по прилагане на Регламента.
 
 

Подробна информация относно актуализация на кандидат-списъка за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) можете да получите от  http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Актуализация на кандидат-списъка за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)