Защитена местност „РЕЧКА“

Цели на обявяване:

Опазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици.

Местоположение:

Област Враца, Община Враца, Населено място: с. Веслец, с. Костелево

Площ: 94,1 хаектара

Документи за обявяване:
Заповед № 170 от 16.02.1990 г. на ДКООС, (ДВ, бр. 18/1990)

Режим на дейности:
1. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и на малките им;
2. Забранява се ловуването;
3. Забраняват се сечи освен санитарни;
4. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим.

В по-голямата си част Защитена местностРечка попада в землището на с. Косталево и се вижда добре погледнато от ПП „Врачански Балкан“ . Погледната от към с. Веслец, представлява непрекъснат скален венец.

На територията на защитената местност може да бъде открито голямо видово разнообразиe, стига човек да отдели достатъчно време за една приятна разходка сред природата.

Орнитофауната тук е представена от: Обикновен мишелов, Малък ястреб, Обикновена ветрушка и др. Дървесната растителност е застъпена главно от сребролисна липа с участие на мъждрян и др. В тревния етаж вземат участие обикновен трибел, кукуряк, Седмолист и др. На откритите варовикови площи преобладават храсти и типична хазмофитна тревна растителност с участие на скално изтравниче, златиста папарат  и др. Acantus balcanicus  e балкански ендемит, а жълтия равнец е субендемичен вид.