РД на „Йонаси” ООД, № 05-РД-110-00 от 08.02.2013г.