РД на „ЕЛФЕСТ” ЕООД, № 05-РД-113-00 от 13.02.2013г.